Vänsterpartiet:

JA. Vi har en uttalad nollvision för självmord och anser att samhällets insatser för att förebygga suicid behöver stärkas avsevärt, inkluderande förstärkning av resurser.

Socialdemokraterna:

JA, till en strategi. Socialdemokraterna vill att det ska finnas en nationell strategi för psykisk ohälsa och suicidprevention vars huvudsyfte är att självmorden ska minska. Regeringen har tecknat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om insatser under 2022. För 2023 respektive 2024 beräknar regeringen fortsatt att avsätta 1,5 miljarder kronor per år.

Miljöpartiet:

JA. Miljöpartiet vill att vill att konkreta insatser görs för att nollvisionen ska få betydelse på riktigt. Vi vill också införa en särskild lag om att händelseanalyser måste göras vid varje självmord eller självmordsförsök för att lära vad som gått fel och hur dessa händelser kan förhindras.

Viktigt att veta när du ska rösta.

Viktigt att veta när du ska rösta

Val 2022

Centerpartiet:

JA. Centern anser inte att regeringens insatser för suicidprevention är tillräckliga och vill att statens suicidpreventiva arbete tydligt sätter fokus på konkreta åtgärder, tydliga indikatorer och krav på uppföljning och utvärdering.

Liberalerna:

JA. Liberalerna vill att hjälp vid psykisk ohälsa ska finnas snabbt och nära. Fler regioner behöver införa psykiatriambulanser, så att akut psykiskt sjuka möts av vård och stöd istället för av polis.

Moderaterna:

JA. Moderaterna vill att regeringen skyndsamt ska ta fram och genomföra en nationell strategi för systematisk suicidprevention, som ska bygga på tydliga mål och konkreta åtgärder. Den ska också innehålla en modell för uppföljning och utvärdering av prevention som kan hindra och minska antalet självmord med en uttalad nollvision.

Kristdemokraterna:

JA. Kristdemokraterna vill införa ett nationellt kompetenscentrum för äldrepsykiatri för att öka kunskapen om psykisk hälsa hos äldre och ge personal inom äldreomsorgen mer verktyg i deras dagliga arbete. Vi fortsätter också att driva våra förslag om psykiatriambulanser samt en förstärkt första linje.

Sverigedemokraterna:

JA. Sverigedemokraterna har satsningar som härrör till detta i sin budget. De vill också införa bland annat en nationell stödlinje för psykisk hälsa, anmälningsplikt vid suicid för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, samt implementera arbetssättet hos haverikommissioner vid suicid.

Så påverkas du

  • 11 september röstar vi i tre olika val: Riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
  • Det är regionerna som ansvarar för hur psykvården finansieras.

Ställ en egen fråga!

Vilken fråga skulle du vilja ha svar på av partierna inför valet? Mejla therese.soderlund@ka.se.