Vad innebär varsel om uppsägning?

SVAR: Varsel betyder att arbetsgivaren kan komma att säga upp anställda. Det sker vid arbetsbrist, men arbetsbrist behöver inte betyda att det är brist på arbete. I stället är det ett begrepp som används när uppsägningar inte sker av personliga omständigheter.

Skälet till uppsägningarna kan vara att det saknas pengar för att driva verksamheten vidare, politiska beslut, eller en omorganisation. Om det är fler än fem personer som berörs ska varslet anmälas till Arbetsförmedlingen. 

Betyder varslet att jag blir uppsagd? 

SVAR: Nej, varslet behöver inte betyda att du blir uppsagd. Innan uppsägningar kan ske måste arbetsgivaren förhandla med facket. Det kan vara så att fler varslas än som faktiskt blir uppsagda. Det är först när du får ett personligt besked om att du blir uppsagd som uppsägningstiden börjar gälla. Varslet kan också blåsas av.

Kan varsel göra att jag blir omplacerad?

SVAR: Ja, vid uppsägningar gäller turordningsreglerna enligt las, lagen om anställningsskydd. Det betyder att den som har kortast anställningstid ska sägas upp först. Alltså är det inte är givet att det är anställda som berörs av arbetsbristen som sägs upp. Det kan leda till omplaceringar.

Vad betyder arbetsbrist vid driftsenheten?

SVAR: När arbetsgivaren varslar om uppsägning på grund av arbetsbrist är det bra att ha koll på att verksamheten i en kommun eller region delas in i olika driftsenheter. Detta kan vara en byggnad eller flera byggnader inom ett inhägnat område till exempel en skola eller ett sjukhus. Om facket begär det ska en gemensam turordning upprättas för högst tre driftsenheter inom förvaltningens verksamhet på orten. Det betyder till exempel att tre skolor på en mindre ort i en kommun ingår i turordningskretsen. Men däremot kan inte tre skolor på olika orter i samma kommun ingå i turordningskretsen. Samma gäller om en friskola har flera skolor på olika orter i en kommun.

Hur lång tid kan det gå mellan varsel och uppsägning?

SVAR: Det beror på hur många som varslas. Om 5-25 personer berörs ska arbetsgivaren varsla minst två månader innan den första personen slutar sin anställning. Om 26-100 personer berörs ska arbetsgivaren varsla minst sex månader innan den första personen slutar sin anställning.

Om fler än 100 personer berörs ska varslet läggas sex månader innan den första personen slutar.

Kan visstidsanställda varslas?

SVAR: Ja, om anställningen avbryts i förtid ska arbetsgivaren varsla minst sex veckor innan den första personen avslutar sin anställning. 

Går det att göra undantag från turordningen vid uppsägningar?

SVAR: Nej, inte om du är anställd i kommun, region eller ett vårdföretag som har Sobonaavtal. Reglerna kan vara olika beroende på avtal. Enligt las, lagen om anställningsskydd, kan tre personer undantas från turordningsreglerna vid uppsägning.

Måste uppsägningen vara skriftlig?

SVAR: Ja, när arbetsgivaren säger upp ska det ske skriftligt.

Har jag företrädesrätt till en ledig tjänst?

SVAR: Ja, om du blir uppsagd har du företrädesrätt, alltså förtur, till en ledig tjänst hos samma arbetsgivare. Detta gäller i nio månader från dagen som du blev uppsagd.

Men för att du ska företrädesrätt krävs att du anmäler till din arbetsgivare att du vill ha det. Det måste du göra inom en månad efter att anställningen upphörde.

Hur lång uppsägningstid gäller i avtalet med Kommunal?

SVAR: Uppsägningstiden är sex månader om du varit anställd i tolv månader när det är arbetsgivaren som säger upp. Det gäller anställda i kommuner, regioner, vårdbolag med Sobonaavtal samt Svenska kyrkan. 

Om du har en tidsbegränsad anställning som är längre än tre månader är uppsägningstiden en månad om du är anställd i kommun, region, vårdbolag med Sobonaavtal eller Svenska kyrkan.

I andra av Kommunals avtal varierar uppsägningstiden utifrån antal år som man varit anställd. I vissa avtal är detta samma regler som i las, lagen om anställningsskydd. 

Ska jag skriva in mig på Arbetsförmedlingen?

SVAR: Ja, första dagen som du är arbetslös är det viktigt att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Då kan du söka a-kassa och behåller också din SGI, sjukpenninggrundande inkomst.

Källor: Arbetsförmedlingen, Kommunal, lagen om anställningsskydd och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.