Vad är ett förstadagsintyg?

SVAR: Ett förstadagsintyg betyder att arbetsgivaren kräver att arbetstagaren lämnar ett läkarintyg redan från sjukanmälningsdagen från och med första dagen i varje kommande sjukperiod.

När kan arbetsgivaren kräva förstadagsintyg?

SVAR: Nej, det måste föreligga ”särskilda skäl”. Det kan vara att en arbetstagare har många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan att ha haft kontakt med läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att hen lider av någon kronisk sjukdom eller liknande.

Får chefen kräva sjukintyg tidigare än efter sju dagar?

SVAR: Ja, vissa kollektivavtal ger en utvidgad rätt för arbetsgivaren att kräva förstadagsintyg tidigare än efter sju dagar. (Gäller flertalet av Kommunals kollektivavtal.)

Finns det skäl som gör att arbetsgivaren inte har rätt att kräva förstadagsintyg?

SVAR: Om det inte finns särskilda skäl (om intyget hämtas med stöd av sjuklönelagen). Arbetsgivaren får inte heller kräva förstadagsintyg på ett godtyckligt eller på ett sätt som skulle kunna innebära diskriminering enligt diskrimineringslagen och det får inte heller vara en form av bestraffning av arbetstagaren. Det kan också vara att arbetstagaren har upprepad korttidsfrånvaro på grund av kronisk sjukdom.

Hur länge har arbetsgivaren rätt att kräva förstadagsintyg?

SVAR: Beslutet om krav på förstadagsintyg får inte gälla längre tid än 12 månader. (Det kan vara reglerat olika i kollektivavtal.)

Vad händer efter tolv månader?

SVAR: Då upphör kravet med förstadagsintyg. Vill arbetsgivaren fortsätta så krävs en ny utredning, ett nytt beslut och det måste finnas särskilda skäl.

Kan jag vägra lämna in förstadagsintyg?

SVAR: Ja, men du riskerar då att arbetsgivaren inte utger någon sjuklön.

Måste intyget precisera varför jag är sjuk?

SVAR: Nej. Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om sjukdom utan det ska bara framgå i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdomen.

Vad händer om jag inte får någon läkartid?

SVAR: Om man kan påvisa att man gjort allt för att få en tid så kan det vara ett godtagbart skäl. Det kan vara reglerat i kollektivavtalet att arbetsgivaren ska anvisa läkare. Exempelvis företagshälsovården.

Kan jag lämna in ett förstadagsintyg från en nätläkare?

SVAR: Man bör prata med sin arbetsgivare om vilka regler som finns kring läkare. Det borde vara möjligt om en nätläkare kan bedöma nedsättning av arbetsförmågan (men det kan vara reglerat att arbetsgivaren anvisar läkare, se svaret ovan).

Kan arbetsgivaren kräva att jag ska betala läkarbesöket för att få intyget?

SVAR: Ja, det kan arbetsgivaren göra. Men om arbetsgivaren anvisar en läkare kan det finnas bestämmelser i kollektivavtalet om vem som ska betala för besöket.

Vad händer om jag får förstadagsintyget först senare under sjukdomsperioden?

SVAR: Då kan arbetsgivaren hålla inne sjuklönen. Om arbetstagaren lämnar in intyget senare får man bedöma om det utgör sådana godtagbara skäl som beskrivs i fråga 10 ovan.

Kan arbetsgivaren kräva förstadagsintyg samtidigt som jag ringer och sjukanmäler mig?

SVAR. Nej. Ett krav på förstadagsintyg ska vara skriftligt, så arbetsgivaren kan inte muntligen via telefon meddela att han/hon kräver förstadagsintyg.

Om jag byter jobb kan nästa arbetsgivare se att jag varit tvingad att lämna förstadagsintyg?

SVAR: Nej. Men om man byter jobb inom samma kommun är det arbetsgivaren som ansvarar för hantering och vem som har tillgång till anställdas uppgifter.

Källa: Annika Wahlström, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd samt Margaretha Johansson och Peter Larsson, ombudsmän Kommunal.)

Sjuklönelagen

Arbetsgivaren ska enligt sjuklönelagen betala sjuklön till arbetstagaren under kalenderdag 2–14 i varje sjuklöneperiod. Medarbetaren har rätt till sjuklön om den inte klarar av sitt vanliga jobb eller andra tillfälliga arbetsuppgifter, helt eller delvis.

Om medarbetaren är sjuk längre än sju kalender­dagar ska den lämna ett läkar­intyg dag åtta för att få fortsatt sjuk­lön.

När arbetsgivaren har rätt att begära förstadagsintyg regleras för arbetsgivare utan kollektivavtal i sjuklönelagen. Har man kollektivavtal så är det reglerat i avtalet.