I slutet av juni fattade regeringen beslut om en tillfällig ersättning till personer i vissa riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. De som kan komma i fråga för ersättning är anställda och egenföretagare som helt eller delvis måste avstå från att arbeta på grund av risk för smitta. Det gäller också behovsanställda som varit tvungna att avstå inbokade arbetspass.

Risken för allvarlig sjukdom om man insjuknar i covid-19 ska styrkas med läkarintyg. Därtill krävs också att man inte har möjlighet att arbeta hemifrån, att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller anpassa arbetet så att smittspridning kan undvikas.

Enligt det beslut som gäller kan ersättningen betalas ut i som mest 90 kalenderdagar under perioden 1 juli-30 september. Ersättningen är ett schablonbelopp där man kan få ersättning för arbete på 100, 75, 50 eller 25 procent (summan man får ligger på 804 kronor för 100 procent, 603, 402 eller 201 kronor per dag före skatt).

Ansökan om ersättning görs på ”Mina sidor” på Försäkringskassans webbsajt. Eftersom Försäkringskassan räknar med att det blir högt tryck med många ansökningar flaggar de redan nu för att handläggningen kan ta längre tid än en månad.

Här är riskgrupperna

För att ha rätt till ersättning för riskgrupp krävs ett läkarintyg som visar att man har något av sjukdomstillstånden:

  1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
  2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet (<50 procent) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
  3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
  4.  En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
  5. Binjurebarkssvikt.
  6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
  7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.

Källa: Försäkringskassan