Nära 1 000 allvarliga händelser i arbetet som är relaterade till coronaviruset har anmälts till Arbetsmiljöverket. Av dem rör nära nio av tio anmälningar vård och omsorg.

Framförallt är det fyra regioner som sticker ut, där har också spridningen av coronaviruset varit stor. Från Södermanland finns 245 anmälningar, från Stockholm 149 och från Örebro och Halland 71 anmälningar vardera.

Det som rapporteras är att sjuk- och undersköterskor har riskerat att bli smittade och sjuka efter att ha behandlat patienter som insjuknat i covid-19. I flera fall uppger också arbetsgivaren att det inte funnits tillräckligt med skyddsutrustning eller att utrustningen varit bristfällig.

− Det är oroväckande med så många allvarliga händelser, men det är bra att arbetsgivarna anmäler. Då kommer det upp till ytan och de kan börja jobba för att förhindra fler tillbud, säger Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Hon konstaterar att det görs många bra insatser i sjukvården för att minimera riskerna.

– Samtidigt vet vi att det trots allt inträffar händelser där man missar i bedömningar och frångår rutiner, särskilt inom äldreomsorgen. De basala vårdhygienrutinerna är oerhört viktiga för att minska riskerna för smitta inom vård och omsorg. Det framkommer av både de inspektioner vi gjort och i de anmälningar som vi nu får in, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Hon poängterar att det viktigaste är att arbetsgivaren och personalen ute på arbetsplatserna har rutiner för att tillsammans regelbundet undersöka risker och lösa uppkomna problem.

Arbetsmiljöverket har fått in ett 80-tal skyddsstopp, och drygt 140 ärenden där skyddsombud begär åtgärder och larmar om brister i smittskyddet kopplat till coronaviruset.

Nära hälften av skyddsstoppen handlar om tillgången till personlig skyddsutrustning i vård- och äldreomsorg. Arbetsmiljöverket har i flera fall ställt krav på ansiktsvisir och vätskeavvisande munskydd, men hävt begäran om andningsskydd.

– Vi förstår att det finns en oro bland personalen i äldreomsorgen. Det viktigaste är att den lokala samverkan fungerar. Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ska tillsammans gå igenom arbetsmomenten och identifiera riskerna för att kunna vidta de förebyggande åtgärder som krävs. Personalen ska ha det skydd de behöver för att kunna arbeta säkert, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Brister är även vanliga inom kollektivtrafik och transport. Där begär nästan sju av tio skyddsombud att Arbetsmiljöverket ska gripa in med förbud eller föreläggande. Detta då arbetsgivaren inte rättat till brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har fattat ett tiotal beslut om att bussar ska hålla framdörrarna stängda och att passagerare ska hålla avstånd till föraren för att minska risken för smitta.