Störst andel fast anställda finns i Kävlinge. Där har nära nio av tio en fast anställning.

Ånge är en annan kommun i toppen av listan (se hela nedan), med drygt åtta av tio fast anställda. Där har de överanställning med 2-3 personer på äldreboenden och tar sällan in vikarier eller timanställda.

Kommunalbetaren har granskat statistik från SKR:s statistikdatabas Kolada. Vi har tittat på andelen månadsavlönade tillsvidareanställda och timavlönade visstidsanställda inom kommunal omsorg om äldre och funktionshindrade.

Den statistiken räknar in alla anställda och det går inte i den att se hur många som jobbar inom Kommunals avtalsområde.

Fast anställda

Så många är fast anställda i din kommun

Nyheter

I botten på listan finns flera kommuner i Stockholms län. En av dem är Botkyrka där 65 procent av all personal inom vård och omsorg är tillsvidareanställd.

Men mindre än hälften av kommunalarna som arbetar med vård och omsorg i Botkyrka har fast anställning, 44 procent. Resten går på vikariat eller har allmän visstidsanställning, som till exempel timanställd. Detta enligt statistik som sektionen har tagit fram från november 2020 och som bara rör Kommunals avtalsområde.

Utöver Koladas statistik för kommunerna har Kommunalarbetaren tittat på Norrtälje vars äldreomsorg och LSS-verksamhet utförs av Tiohundra, ett bolag som ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm.

Norrtälje (Tiohundra) ligger i botten av den statistik vi har granskat, med 54 procent tillsvidareanställda.

Anställningsformer – en ordlista

 • Tillsvidareanställd är fast anställd. 
 • Visstidsanställd är den som har en tillfällig anställning, som till exempel vikarie eller allmänt visstidsanställd. 
 • Vikarie är en ersättare under begränsad tid för någon fast anställd som är frånvarande, till exempel för semester eller föräldraledighet.
 • Allmän visstidsanställning är en tillfällig anställning som arbetsgivaren inte behöver motivera, till skillnad från vikariat. 
 • Timanställning, eller behovsanställning, är en form av allmän visstidsanställning. De som jobbar med den anställningsformen är bara anställda de timmar de jobbar. Ledig tid däremellan räknas inte som tid i anställning.
 • Rätten för vikarier och allmänt visstidsanställa att få fast jobb regleras i lag och kollektivavtal. Enligt lag omvandlas ett vikariat automatiskt till ett fast jobb om det har pågått i sammanlagt mer än två år inom fem år.
  Samma regel gäller för dem som har allmän visstidsanställning.
  För dem som arbetar i regioner och kommuner eller kommunala bolag gäller avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och Sobona.
  Från den 1 oktober ändras reglerna i avtalen när det gäller rätten till fast anställning.
  Den som arbetar på vikariat eller allmän visstid får rätt till en fast anställning efter 18 månader (548 dagar), istället för som nu efter två år. Det går inte att räkna ihop tiden som vikarie och allmänt visstidsanställd.
  För dem som arbetar på timmar gäller också 18 månader. Men det tar längre tid att komma upp i 18 månader eftersom varje anställningstillfälle räknas som en dag och inte tiden däremellan.
  I vissa av Kommunals avtal står att om vikariat och allmän visstidsanställning blandas i tre år inom en femårsperiod sker det en omvandling till fast anställning.

I de kommuner Kommunalarbetaren talat med har ökad andel tillsvidareanställningar hängt ihop med satsningar på heltid eller valfri sysselsättningsgrad. Då har samtidigt behovet av vikarier och timanställda minskat.

Men alla kommunalare har inte uppskattat denna utveckling. I Malung-Sälen, i botten på listan över tillsvidareanställningar, säger medlemmar till och med upp sig och blir vikarier för att slippa heltider i ett redan tungt arbete.

Andelen tillsvidareanställda i Ragunda har minskat kraftigt samtidigt som andelen timanställda ökat. Socialchefen i kommunen lovar att ändra på det men vill först hitta hållbara lösningar för heltid så att de anställda orkar med ökad sysselsättningsgrad. Han tycker att dagens debatt om heltid är grovt förenklad.

Vi kan inte bara stoppa in fler heltider och få delade turer och arbete tre helger av fem. Det är inte hållbart.

Nils-Olof Nilsson, socialchef i Ragunda

Svenljunga är den kommun där andelen heltidsanställningar har ökat mest. Även andelen tillsvidareanställningar har ökat. För att klara detta har kommunen sparat kraftigt inom äldreomsorgen. Det är färre som jobbar i äldreomsorgen nu än tidigare.

Svenljungas socialchef tycker att politikerna ska förklara att det måste sparas, och att vara ärliga med att äldreomsorgen kanske måste sänka nivån på vad den har att erbjuda de äldre.

Jag brukar göra en liknelse med att gå in på McDonalds. Beställer du en Big Mac förväntar du dig inte lyxmat. Samma sak är det om du vet vad äldreomsorgen kan erbjuda.

Sebastian Nydén, socialchef i Svenljunga

Under åren 2015-2018 ökade antalet anställda inom äldreomsorgen då regeringen och Vänsterpartiet kom överens om satsningar på stärkt bemanning.

Men sedan dess har ökningen av personal stannat av. Det var till och med en minskning förra året, visar SKR:s personalstatistik för 2020.

Av de 26 procent som är tillfälligt anställda är 21 procent timanställda. Mer än hälften av dem har en sysselsättningsgrad under 40 procent.

Precisionsbemanning och underbemanning när ordinarie personal behöver ersättas är några av förklaringarna till varför timanställda anlitas i de kommuner Kommunalarbetaren talat med.

Ett skäl sägs också vara att personal utan rätt utbildning inte kan tillsvidareanställas. Enligt SKR:s personalstatistik är 49 procent av alla vårdbiträden timavlönade.

Flera kommuner utnyttjar regeringens satsning Äldrelyftet för att anställa och utbilda fler inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsen, Coronakommissionen och andra har slagit larm om den höga andelen visstidsanställda inom äldreomsorgen. Under pandemin sades smittspridningen bland annat bero på hög personalomsättning och att de äldre tvingades möta flera i personalen.

Kommunal har under flera år försökt slå larm om personalläget inom äldreomsorgen som förbundet anser inte får tillräckliga resurser.

Kommunalarbetaren gjorde en kartläggning av äldreomsorgens finansiering 2019. Då gjorde 62 procent av kommunerna besparingar och ytterligare 25 procent oklara besparingar som kan ha inneburit besparingar, bland annat med minskad bemanning.

I somras presenterade Kommunal en ny rapport om bemanningen inom äldreomsorgen.

Förbundet kräver i rapporten att bemanningen ska öka och att 90 procent av personalen ska vara tillsvidareanställda.

Den statistik Kommunalarbetaren har granskat visar att det är långt kvar för att nå det målet.