Sedan det nya pensionssystemet infördes vid millennieskiftet har det blivit vanligare att människor jobbar längre än till 65. Samtidigt är det också fler som slutar i förtid. Och en stor del gör det av hälsoskäl, eller för att arbetet är för stressigt. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen.

Av de som gick i pension tidigare än vid 65 instämde 48 procent helt eller delvis med påståendet ”Mitt beslut att gå i pension avgjordes till största delen av min egen hälsa”. Den grupp som gick i pension tidigare hade också fler sjukdagar än de som jobbade efter 65.

Och arbetsvillkoren har en stor betydelse för när människor går i pension, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen. De som har ett fysiskt eller psykiskt krävande arbete, eller ett jobb som är monotont eller stressigt, lämnar oftare arbetsmarknaden i förtid.

– Vi ser ganska tydligt att allt som har med påfrestande arbetsmiljö att göra påverkar beslut om att gå tidigare i pension, säger Stefanie König, som är projektledare för rapporten, till tidningen Arbetsvärlden.

Studien visar också att kvinnor i högre grad slutar i förtid på grund av att stressen på jobbet är för hög.

I den grupp som jobbar längre än 65 återfinns personer med högre utbildning. En förklaring är att den gruppen ofta har bättre arbetsförhållanden och bättre hälsa, skriver forskarna. Men ett skäl kan också vara att högutbildade är mer karriärinriktade än de med låg utbildning. En annan grupp som sällan går tidigare i pension är utrikes födda.

Pensionär (genrebild).

Höjd pensionsålder

Dansk pensions­modell får nobben i Sverige

Politik

Vanligast är att gå i pension tidigt inom yrken som inte kräver någon utbildning. Det är bara några yrkesgrupper som har högre sannolikhet att gå tidigt i pension. Det är bland annat politiker, verkställande direktörer och poliser.

Inkomstpensionen styrs numera av principen att ju längre du arbetar, desto mer får du i pension. Politikernas syfte är att göra det lönsamt att arbeta längre, men det straffar samtidigt de som av olika skäl inte kan jobba längre.

Studien visar att många väntar med att gå i pension av ekonomiska skäl. Den grupp som väljer att gå vid 65 har lägst inkomster. Det tror forskarna beror på att det statliga grundskyddet med garantipension inte betalas ut förrän vid 65. Många har helt enkelt inte råd att gå i pension förrän då.

Kvinnliga anställda i offentlig sektor är överrepresenterade bland dem som går i pension vid 65.

I rapporten varnar forskarna för att drivkrafterna i pensionssystemet kan leda till en större ekonomisk ojämlikhet mellan pensionärer. Vissa grupper som kan och vill, arbetar längre. Andra orkar inte, och straffas med en längre pension.

I rapporten framhåller man att så länge som det finns människor som har tunga jobb är det viktigt att ha ett tillräckligt bra grundskydd i pensionssystemet. Det är också viktigt att sjukförsäkringen fångar upp de som inte kan jobba längre av hälsoskäl.

Studien bygger på en enkät med 12 000 personer gjord 2014.