Över 1 000 medlemmar inom räddningstjänsten skrev i höstas på ett upprop om att ändra regelverket när det gäller undantag från de striktare avtalsreglerna för dygnsvila. Man skickade samtidigt in ett avtalsförslag med samma krav. Slopa dispensen!

– Det verkar finnas en bred förankring bland medlemmarna att man vill slopa dispenskravet. Då är det självklart att vi vill hörsamma det, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Även inom övrig LSS-verksamhet är det dispenskrav, något Kommunal vill få bort. Förbundet vill omförhandla den delen av avtalet så att det blir på samma sätt för personlig assistans och övrig LSS-verksamhet. 

Lokal beslut i stället

I Kommunals avtalskrav inför nästa års förhandlingar med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona, finns detta också med. Kommunal vill ta bort att en arbetstidsnämnd centralt ska fatta beslut om dispenser.

I stället ska besluten om eventuella undantag fattas lokalt, ungefär som reglerna ser ut för personlig assistans. Men det är inte säkert att det för räddningstjänst blir just lokala MBL-förhandlingar som ska krävas.

– Om det innebär samma konstruktion som vid en MBL-förhandling får vi återkomma till. Men vi tror att man är bäst lämpad att hantera det här lokalt, säger Johan Ingelskog.

Oklart om det blir lättare med dygnspass

Om det här innebär att det blir lättare att behålla dygnspass inom räddningstjänst och LSS går inte att säga.

– Vi har ju ett avtal där det finns möjlighet att ha kvar dygnspass. I dag är det ett centralt dispensförfarande för att man ska ha möjlighet att jobba dygn. Det vi vill är att det i stället hanteras lokalt helt enkelt.

Vad tror du SKR tycker om att ni vill omförhandla något ni var överens om för bara några månader sedan?

– Jag hoppas och tror att vi är överens om att vi inte i Stockholm ska sitta och detaljstyra exakt hur arbetstidsförläggningen ska se ut inom den här sektorerna. 

SKR säger nej

När det gäller reglerna om 11 timmars dygnsvila är inte SKR beredda att göra några förändringar, enligt Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Skulle det vara möjligt att ta bort dispensen för dygnspass räddningstjänsten?

– Hela idéen med arbetstidsnämnden och dispenserna handlar om att jobba fram en praxis så att man framöver ska veta i vilka situationer det går att lägga 24-timmarspass. Det är möjligt att man framöver, när det finns en etablerad praxis, inte behöver ha ett dispensförfarande. Men där är vi inte nu, säger Jeanette Hedberg.

Nuvarande regler

  • Från den 1 februari måste arbetsgivarna i räddningstjänst ha ansökt om dispens, för att ha möjlighet att behålla dygnspass, hos en arbetstidsnämnd. Den består av representanter från Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt en oberoende person. Beslut om dispens kan tas för högst ett år i taget.
  • Enligt SKR kan dispens beviljas om arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten enligt reglerna i kollektivavtalet eller bilaga R, som är en arbetstidsbilaga för räddningstjänsten. Dispens ska tillämpas restriktivt.
  • Det är flera steg innan dispensansökan kan skickas in. Först ska en riskbedömning göras ur arbetsmiljösynpunkt, efter det krävs en MBL-förhandling med de fackliga organisationerna. Sedan krävs också ett politiskt beslut i ansvarig nämnd.
  • För personlig assistans gäller, också från den 1 februari, att beslut kan fattas lokalt om avsteg från dygnsviloreglerna efter en MBL-förhandling, för högst ett år i taget. Arbetstidsnämnden kan överpröva beslutet men arbetsgivarna behöver inte invänta godkännande.
  • För övrig LSS-verksamhet krävs också dispensansökan.