Behöver det satsas mer på äldreomsorgen?

Vänsterpartiet: JA. V vill komma upp till 70 miljarder mer per år i statsbidrag till kommunernas äldreomsorg, till bättre kvalitet och mer personal och högre löner.

Socialdemokraterna: JA. Partiet nämner ingen summa men vill fortsätta att satsa på samma sätt som S gjort i regeringen under tidigare år.

Miljöpartiet: JA. Vill öka anslagen med upp till 40 miljarder per år till satsning på medarbetare inom hälso- och sjukvård.

Centerpartiet: JA. C vill satsa mer men nämner ingen summan utan hänvisar att till att det beror på den ekonomiska utvecklingen och det statsfinansiella läget.

Liberalerna: JA. Men nämner ingen summa. L menar att det är viktigare att pengarna används på rätt sätt, till verksamhet, villkor för personalen och inte till att anställa fler administratörer.

Kristdemokraterna: JA. KD nämner ingen summa men hänvisar till att partiet tillsammans med M och V fick igenom en tilläggsbudget i riksdagen som ger omkring 4 miljarder mer per år till äldreomsorgen under 2021-2023, till medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad kontinuitet bland personalen.

Moderaterna: KANSKE. Partiet hänvisar till att det tillsammans med L och V fick igenom en tilläggsbudget i riksdagen som ger omkring 4 miljarder mer per år till äldreomsorgen under 2021-2023, till medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad kontinuitet bland personalen.
M menar att det ekonomiska läget avgör om det finns utrymme för ytterligare satsningar.

Sverigedemokraterna: JA. SD nämner ingen summa. Hänvisar till det statsfinanisella läget. Men säger att partiet ska vara extremt lyhört för de krav på stöd som kommuner från kommunerna och deras organisation SKR.

Så tycker partierna om äldreomsorgen.

Valkoll

”Äldre­omsorgen behöver stora satsningar”

Val 2022

Hur ska detta finansieras?

Vänsterpartiet: Partiet vill höja skatten med någon hundring för dem som tjänar över 45 000 kronor i månaden. Samt ta bort skattesubventioner för Rut och minska rätten till avdrag för Rot-tjänster bland annat. Det skulle ge 50-60 miljarder till statskassan. Resten ska tas ut det reformutrymme som finns i statsbudgeten.

Socialdemokraterna: Prioriterar satsningar på välfärden före skattesänkningar.

Miljöpartiet: Genom en skattereform. Partiet tycker att det för billigt att vara rik i Sverige.

Centerpartiet: Genom att ekonomin växer. Skattesänkningar på företagande och arbete gör att fler kommer i arbete och statens intäkter ökar. Dessa intäkter kan användas till satsningar på välfärden. Därför säger C nej till skattehöjningar på arbete och företagande.

Liberalerna: Genom att ekonomin växer så att det finns utrymme att satsa mer på äldreomsorgen. Men allt handlar inte om mer pengar. Genom att jobba smartare räcker pengarna längre enligt L. Det handlar till exempel om att få erfarna undersköterskor att stanna kvar och kan vara ett stöd för dem som är nya.

Kristdemokraterna: De satsningar KD vill göra är finansierade i partiets budgetförslag.

Moderaterna: Genom att fler kommer i arbete vilket ger ökade skatteintäkter.

Sverigedemokraterna: Genom att samhällsekonomin växer så att skatteintäkter växer. Partiet vill även omfördela i statens utgifter genom att minska på biståndet. SD vill även spara pengar genom minskad invandring.

Viktigt att veta när du ska rösta.

Viktigt att veta när du ska rösta

Val 2022

Vad ska pengarna användas till?

Vänsterpartiet: Mer personal. Högre löner. Bättre arbetsmiljö så att personal orkar och vill arbeta heltid. Att kunna införa bättre scheman utan delade turer. Kompetensutveckling.

Socialdemokraterna: Medicinsk kompetens, mer personal, högre löner och bättre arbetsvillkor. S menar också att det inte bara handlar om mer pengar. Med en äldreomsorgslag vill partiet att det ska vara tydligt vilka kvalitetskrav som måste ställas inom äldreomsorgen, då krävs också satsningar på personalen för att klara dessa krav.

Miljöpartiet: Att anställa fler medarbetare, höja deras löner, förbättra arbetsmiljön och villkoren. Vända den negativa spiralen som gör att personal slutar vilket gör arbetsmiljön ännu sämre.

Centerpartiet: Kompetensutveckling. Bättre villkor och högre lön för personalen. Men mer pengar garanterar inte att äldreomsorgen automatiskt blir bättre enligt C. Kommunerna borde bli bättre på att jämföra och lära av varandra för att utveckla verksamheten och vara en attraktiv arbetsgivare.

Liberalerna: Bättre arbetsvillkor för personalen. Satsa på kompetensutveckling. Men framför allt måste statsbidragen vara mer långsiktiga. Ingen kommun vågar anställa med stöd av ett statsbidrag som bara räcker i två år.

Kristdemokraterna: KD tycker att det framför allt handlar om det måste prioriteras bättre när det gäller vad statsbidragen ska användas till. Partiet är kritiskt till att nuvarande statsbidrag till ökad medicinsk kompetens och bättre anställningsvillkor inte har gett tillräcklig effekt.

Moderaterna: Partiet anser att statsbidragen från staten i huvudsak ska vara generella så att kommunerna kan använda pengarna utifrån behoven i respektive kommun.
Men partiet hänvisar också till satsningen tillsammans med KD och V på ökade statsbidrag, utöver regeringens budget, till ökad medicinsk, färre timanställningar och ökad kontinuitet bland personalen.

Sverigedemokraterna: Bättre kvalitet i äldreomsorgen. Kompetensutveckling. Bättre löner och anställningsvillkor. Partiet tycker att kommunerna måste prioritera i sina budgetar och satsa mer på äldreomsorg och annan kärnverksamhet.

Hur vill partiet lösa bristen på personal inom äldreomsorgen?

Vänsterpartiet: Genom att göra personalens löner och arbetsvillkor bättre så att fler orkar stanna kvar i yrket och att det blir attraktivare för ny personal att söka sig dit. Då blir det också lättare att få unga att vilja utbilda sig till jobb inom vård och omsorg.

Ingela Falk, undersköterska.

Valkoll

Vill ni ha rikt­linjer om bemanning?

Val 2022

Socialdemokraterna: Äldreomsorgslyftet har inneburit att 25 000 personer har påbörjat eller avslutat en undersköterskeutbildning. Beslutet om att göra undersköterska till en skyddad titel är ett viktigt steg för att höja yrkets status.
Det behövs också enligt S bättre arbetsvillkor och högre löner så att fler orkar och vill jobba kvar samtidigt som fler vill utbilda sig till jobb inom vård och omsorg.

Miljöpartiet: Genom satsning på utbildning och kompetensutveckling i yrken inom vård- och omsorg. Och att förbättra villkoren för personalen där samt höja deras löner.

Centerpartiet: Bättre villkor och en bra löneuteckling för personalen. Satsa på att utveckla ledarskapet. Högst 25 medarbetare per chef som kan utveckla organisationen och stimulera sina medarbetare. Avlasta undersköterskor.
Partiet tycker att arbetsgivare ska ta in personal utan tillräcklig utbildning som kan utföra enklare sysslor så att undersköterskan får jobba på toppen av sin kompetens. Bättre möjlighet till vidareutbildning inom yrket.

Liberalerna: Det ska vara en bättre löneutveckling. En erfaren undersköterska ska ha dubbelt så hög lön som en nyexaminerad. Bättre arbetsmiljö. Bättre ledarskap som ger medarbetarna inflytande över scheman och andra arbetsvillkor.
Se till att personal har tillräckliga kunskaper i svenska så att deras kollegor slipper ägna tid åt att förklara för dem till priset av att de inte hinner med sina egna arbetsuppgifter.
Utveckla ledarskapet och se till att satsa på kontinuitet bland personalen.

Kristdemokraterna: Genom att göra villkoren för personalen bättre och att de får högre löner. Satsa på kompetensutveckling. Fler chefer, de bör ha högst 40-60 medarbetare under sig. Se till att fler orkar arbeta heltid.

Moderaterna: Partiet tycker att arbetsgivare behöver erbjuda bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Medarbetarnas inflytande över scheman måste bli bättre. M tycker att det behövs en mångfald av arbetsgivare att välja mellan. Alla ska ha rätt till kompetensutveckling.
Partiet anser att det också behövs utbildningsinsatser som främjar arbetslösa och ungdomar att vilja söka sig till vårdens olika yrken.

Sverigedemokraterna: Satsa på kompetensutveckling, bättre arbetsvillkor och högre löner. Bättre scheman. Gör det möjligt för fler att vilja och orka arbeta heltid. Utbildningsinsatser för att få fler ungdomar och arbetslösa att kunna söka jobb inom vård och omsorg.

Vill ditt parti få bort delade turer? I så fall hur?

Vänsterpartiet: JA. De ökade satsningar på statsbidrag partiet vill genomföra kan användas till att få bort delade turer.

Socialdemokraterna: JA. Partiet utesluter inte lagstiftning men tycker att det i första hand är kommunernas ansvar att få bort delade turer.

Miljöpartiet: JA. Det kan lättare ske med stöd av de extra satsningar på äldreomsorgen partiet vill genomföra.

Centerpartiet: JA. Tycker det är bra med det statsbidrag som har införts som ska stimulera kommuner att ta bort delade turer.

Liberalerna: JA. De statsbidrag kommunerna får kan vara ett stöd för detta.

Kristdemokraterna: JA. Partiet vill avvakta och se utfallet för det nya statsbidrag kommuner kan söka för att få bort delade turer.

Moderaterna: JA. Partiet vill avvakta och se utfallet för det nya statsbidrag kommuner kan söka för att få bort delade turer.

Sverigedemokraterna: JA. Partiet vill avvakta och se utfallet för det nya statsbidrag kommuner kan söka för att få bort delade turer.

Så påverkar du

  • 11 september är det tre olika val, kommunalvalet, regionvalet och rlksdagsvalet.
  • Frågor om äldreomsorgen kan du påverka i kommunalvalet och i riksdagsvalet.
  • I kommunerna bestäms hur äldreomsorgen ska organiseras.
  • Riksdagen fattar beslut om lagar och om statens pengar till kommunerna som kan påverka villkoren för äldreomsorgen.