– Det de inte tänker på är att vi jobbar med våra egna känslor som arbetsredskap, vi försöker läsa av om det är risk att den som går in på toa tar livet av sig. Får vi aldrig vila riskerar vi att göra misstag och patienten kan gå in och skada sig själv på toaletten, säger Eva Ottosson, skötare och skyddsombud, psykosavdelning på Södermalm.

Kommunalarbetaren har i en rad artiklar skrivit om hur hälsoscheman lett till minskad vila och återhämning för anställda i äldreomsorgen. Och hur det lett till protester runt om i landet.

Nu ska hälsoscheman också införas i Psykiatri Södra Stockholm där tolv psykiatriavdelningar ingår. Här protesterar cirka 200 skötare och undersköterskor. Det schemaförslag som presenterats innebär arbete två helger av fyra istället för två helger av fem samt fler kvällspass på vardagarna.

– Får vi inte den återhämtning som vi behöver blir vi trötta, då blir det mer hot och våld eftersom vi då inte har samma professionella sätt att bedöma vad det handlar om och fattar fel beslut, säger Eva Ottosson.

Frågor och svar om hälsoscheman.

Hälsoscheman

Missnöjd med schemat? Här är dina rättigheter

Arbetstider

En protestlista har samlat närmare 200 namnunderskrifter för att lämnas vidare till politikerna. Främsta skälet till schemaförändringen är att verksamheten ligger back mot budget.

– Det är en ren besparingsåtgärd, det finns ett underskott på 20-30 miljoner kronor. Det handlar om neddragningar, uppemot 20 tjänster försvinner. Men det är inte uppsägningar, i stället flyttas dag till helg för att fylla luckor i schemat och ha färre timanställda, säger Arnstein Mogstad, ordförande för Kommunals sektion SLSO Sjukvård Norr.

Eva Ottosson, skötare och skyddsombud.

Det är en hög ljudvolym, medpatienter blir irriterade och spänningarna eskalerar. Om jag inte är utvilad kan det sluta illa.

Eva Ottosson, skötare och skyddsombud

Han varnar för fler och kortare arbetspass än i dag.

– På ett år blir det 20 extra arbetspass, säger Arnstein Mogstad.

Men redan i dag är läget ansträngt. Eva Ottosson berättar om ett schemaförslag med arbete sex dagar av sju eller arbete åtta dagar av nio. Samtidigt som patienterna de senaste åren blivit allt sjukare, något som förstärkts under pandemin då många väntat med att söka vård.

– Vissa dagar kan man vara dödstrött när man går hem, det är en hög ljudvolym, medpatienter blir irriterade och spänningarna eskalerar, om jag inte är utvilad kan det sluta illa, säger Eva Ottosson.

Dagar då alla i personalen är trötta finns risken att kollegor drar sig undan till expeditionen.

– En tom korridor är en jättefarlig korridor. Patienterna känner sig otrygga, risken ökar för att någon gör sig illa. Och vi ser inte patienterna tillräckligt tidigt för att avleda och stoppa ångestattacker, då kan det sluta med en bältesläggning, säger Eva Ottosson.

Mostafa Shah Hosseini.
Mostafa Shah Hosseini, skötare och skyddsombud.

Den psykiatriska avdelningen i Haninge är en annan av de tolv som berörs. Där ses inte hälsoschemat som något hälsosamt. Mostafa Shah Hosseini är skötare, arbetsplatsombud och skyddsombud i Haninge. Han ser risk för ökad sjukfrånvaro och för att kollegorna ska säga upp sig.

– Att arbeta sex dagar i veckan och varannan helg är inte mänskligt. Det sociala livet blir lidande, när alla andra i familjen planerar något så måste man jobba. När jag anställdes så frågade de hur mitt sociala liv var. Den frågan är inte aktuell längre, säger Mostafa Shah Hosseini.

Han anser att föräldrar drabbas särskilt hårt.

– Hur ska ensamstående ta ansvar för sitt föräldraskap när de ska jobba fler kvällar och tätare helger? Det är inte bara jag, hela avdelningen är orolig för hur jobb- och privatliv kommer att se ut, säger Mostafa Shah Hosseini.

När det kommer till verkligheten finns inte pengarna. Det är tvärtom, vi ska spara, det går inte ihop.

Mostafa Shah Hosseini, skötare och skyddsombud

Kommunal har i risk- och konsekvensanalysen varnat för att hot och våld kan öka och att patientsäkerheten är i fara. Där visade facket på att det vid underbemanning blir fler arbetsskadeanmälningar och vårdavvikelser då patienterna blir drabbade.

Schemaändringen har också varit uppe på central samverkan där Kommunal förklarat sig oenigt.

Samtidigt lyfter Mostafa Shah Hosseini att regeringen avsatt miljardbelopp för att stärka den psykiska hälsan och psykiatrin.

– När det kommer till verkligheten finns inte pengarna. Det är tvärtom, vi ska spara, det går inte ihop, säger han.

Vår nuvarande bemanning ligger minst 20 procent över budget och det kommer nästan uteslutande från timanställda. Det är en obalans och det kostar för mycket pengar.

Svante Nyberg, verksamhetschef

Enligt Svante Nyberg som är verksamhetschef för Psykiatri Södra Stockholm har beslut om schemat ännu inte tagits. Han framhåller att den totala årsarbetstiden är den samma och att det handlar om tio pass per år som skulle flyttas från vardagar till helger.

­ – Vi vinner en betydligt jämnare bemanning under veckans alla dagar. Vår ordinarie personal är framför allt närvarande måndag till fredag, så vi måste komplettera nästan 20 procent från timanställda, det är inte bra för arbetsmiljö eller för patientsäkerhet eller kvaliteten, säger Svante Nyberg.

Planen är alltså att minska antalet timanställda, han poängterar att antalet fast anställda är det samma.

– Vi har cirka 200 anställda, vi ser inte att vi kommer få någon övertalighet. Vår nuvarande bemanning ligger minst 20 procent över budget och det kommer nästan uteslutande från timanställda. Det är en obalans och det kostar för mycket pengar, säger Svante Nyberg.

Göran Kecklund, chef för Stressforskningsinstitutet.

Hälsoscheman

Inget forsknings­stöd för hälso­scheman

Arbetstider

Men att 20 procent av de arbetade timmarna kommer från timanställda betyder inte att det finns ett behov, enligt Svante Nyberg.

– Jag menar att vi ofta under veckodagar har fler än vi behöver jämfört med grundbemanningen, säger han.

Svante Nyberg lyfter att kostnaderna ökar mer än intäkterna.

– Det finns ett stort gap. Jämfört med hur vi har budgeterat så ligger kostnaderna för skötare två miljoner över budget varje månad, det är ohållbart. Det är det ekonomiska underskottet som tvingar oss att göra den här förändringen, säger Svante Nyberg.

Samtidigt delar han fackets oro för arbetsmiljö och patientsäkerhet, men hänvisar till de risk- och konsekvensanalyser som gjorts och lyfter att det finns en plan för hur risker och konsekvenser ska hanteras.

– Vi är medvetna om att alla medarbetare har olika social situation. Vår första lojalitet är att vården måste fungera. Vi är angelägna om att göra allt vi kan för att göra personliga anpassningar av schemat, säger Svante Nyberg.

Tar ni intryck av att Kommunal har ställt sig oenigt?

– Det är klart vi gör, men det finns ingen annan lösning, det är en ekonomisk obalans. Kommunal har inte föreslagit några alternativa lösningar, vi har ansträngt oss mycket för att lyssna. Vi vill verkligen inte att en enda medarbetare ska välja att sluta.