Kan arbetsgivaren bestämma allt om schemat? 

SVAR: Ja, om schemat följer de lagar, regler och avtal som finns. Det är verksamhetens behov som ska styra. Men, en riskbedömning ska göras innan schemat införs. Arbetsgivaren ska se till att arbetstiderna inte leder till ohälsa för de anställda.

En riskbedömning ska göras innan schemat införs, hälsorisker ska utredas. Arbetsgivaren ska se till att arbetstiderna inte leder till ohälsa för de anställda. 

Pontus Berggren, huvudskyddsombud, och Cecilia Johansson, undersköterska.

Hälsoscheman

Så lyckades de få färre nattpass

Arbetstider

Har man som anställd rätt att påverka sitt schema?

SVAR: Ja. Förändringar av scheman ska diskuteras på APT, arbetsplatsträffar. I arbetsmiljölagen står det också att man har rätt att påverka sin arbetssituation, dit hör arbetstiderna. Det finns andra arbetsmiljöregler som säger att arbetstagarna ska vara delaktiga. Om man tycker att det brister kan skyddsombudet kräva att arbetsgivaren gör en riskbedömning. Om det ändå är problem kan skyddsombudet göra en så kallad 6.6a-anmälan enligt arbetsmiljölagen. Åtgärdar inte arbetsgivaren bristerna kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket som i ett föreläggande kan kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder, annars arbetsgivaren tvingas betala ett vite.

(Fler frågor och svar nedan)

Kan Kommunal stoppa ett schema?

SVAR: Nej. Arbetsgivaren ska ta upp schemat med facket både enligt samverkansavtalet och medbestämmandelagen, MBL. Men den vägen kan facket inte stoppa schemat, utan bara förklara sig oenigt. Kommunal kan inte heller stoppa schemat enligt arbetsmiljölagen eftersom ett schema inte framkallar omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Riskbedömning av schemat, rader och individuella scheman kan leda till förändringar. 

Hälsoscheman

Kommunal tar krafttag för bättre scheman

Arbetstider

Måste man gå med på att nattpassen kortas och blir fler?

SVAR: Ja, man kan inte vägra att utföra arbetsuppgifterna. Men ändrade arbetstider ska diskuteras på APT. Skyddsombuden kan driva frågan utifrån arbetsmiljölagen.

Måste den som har ständig natt börja arbeta kvällar?

SVAR: Det beror på ditt anställningsavtal, om du är anställd på ständig natt så kan Kommunal agera för att stoppa förändringen. Arbetsgivaren kan alltid ta en diskussion med dig om dina arbetstider och utifrån det kan dina arbetstider förändras. Frågan kan också tas upp på APT. Skyddsombudet kan agera utifrån arbetsmiljölagen.

Måste man ta så kallade resurspass?

SVAR: Ja. Man är anställd i hela kommunen, inte på en enskild arbetsplats.  Innan resurspass införs ska riskbedömningar göras. Om inte hänsyn till riskerna tas så kan skyddsombudet agera utifrån arbetsmiljölagen.

Finns det någon regel för hur lång en schemaperiod kan vara?

SVAR: Nej. Vanligaste är fyra veckor. Men eftersom man ska få reda på sitt schema senast två veckor innan det börjar gälla skulle schemat i praktiken kunna gälla två veckor. Anställa i kommuner och regioner kan som längst ha en beräkningsperiod på 16 veckor.

Tiden för ett arbetspass kan ändras samma dag, i så fall man rätt till ersättning för mertid eller övertid. Om tiden för passet ändras dag innan får man ersättning för förskjuten arbetstid.