– Utredningen visar svart på vitt att det är tufft att vara personlig assistent, säger Felix Finnveden.

Utredningen som presenterades i onsdags  är en översyn och kartläggning av yrket och innehåller inte jättemånga skarpa förslag. Den pekar ut tre områden som de största problemen i yrket: arbetsmiljö, anställningsvillkor och osäkerheten kring vilka arbetsuppgifterna är.

– Det är ju ingen nyhet för alla personliga assistenter att det är så här det ser ut men det är ett underlag för vidare diskussion. Man kommer tydligare kunna säga att det här är problemen, säger Felix Finnveden.

I utredningen finns en hel del statistik om vilka de personliga assistenterna är. Bland annat visar siffror som utredningen tagit fram att 40 procent av dem som jobbar som personlig assistent är mellan 30 och 49 år.

– Det visar tydligt att det här inte är ett genomgångsyrke. Det är ett yrke som folk förväntas bygga sina liv på och samtidigt så har vi inte tillsvidareanställningar enligt normen på arbetsmarknaden. Utredningen talar om att det här måste vi göra någonting åt.

Mari Huupponen, Kommunal.

”Lyfts fram att arbetet är komplext”

Nyheter

Med visstidsanställningar och korta uppsägningstider som grund faller alla andra rättigheter också, anser Felix Finnveden.

– Det går inte flytta hemifrån, man kan inte ta banklån. Och det går inte jobba med arbetsmiljö och arbetsbeskrivningar heller. Hur ska man kunna föra en öppen diskussion om vad som ska vara mina arbetsuppgifter om man samtidigt inte kan lita på att man får ha kvar jobbet för att samarbetet kanske inte fungerar?

Utredningen har några förslag. Kollektivavtalsliknande villkor ska införas som ett tillståndskrav, vilket Felix Finnveden tycker är bra. Vidare ska Socialstyrelsen få i uppdrag att ta fram ett utbildningsmaterial för assistenter, arbetsgivare och arbetsledare.

– Det är alltid bra med utbildning. Men vi är ingen homogen grupp. Det kan skilja sig enormt från brukare till brukare.