– Vi har firat 100 år för kvinnors rösträtt nu. Jag vill inte säga att heltidsresan är en lika stor kamp som rösträtten, men jag tror att det kommer ta sin tid.

Statistiken visar att andelen heltidsarbetande ökat i en majoritet av kommunerna. Ändå går det bakåt i var femte kommun, hur ser du på det? 

– Vårt fokus handlar om att så pass många arbetar heltid (har ökat i 74 procent av kommunerna) att en högre andel är heltidsanställda i 75 procent av kommunerna. Att det minskat är inte bra, det behöver vi titta vidare på. Vi har haft ett val och därför kan det vara nya politiker, det kan vara stora besparingar, det kan vara stor omsättning på chefer, det kan vara att Kommunals förtroendevalda, våra chefer och politiker haft väldigt olika blid av hur man ska lösa detta.

Behövs politiska beslut?

– Många kommuner jobbar med det här i alla fall. Politikerna på högsta nivå måste förstå vikten av att ha heltidsarbete som norm och då är det väldigt bra om man manifesterar det i ett politiskt beslut. Vi jobbar mycket med våra politiker och har tagit fram ett underlag till alla våra politiker om vikten av att man har heltidsarbete som norm. Vi måste kommunicera med röda och blå, stora och små och ha dialog med alla kommuner och regioner. Heltid är väldigt mycket en jämställdhetsfråga och en fråga om kompetensförsörjning. Varför anställa de man redan har, som har rätt kompetens, på 67 procent? 

Kommunerna ser ekonomi och planering som utmaningar, gör SKL det också?

– Ja men de som kommit en bit på väg kan också säga att de faktiskt har fått lägre kostnader, så vi hör att det kostar lite mer i början och inte bara pengar utan jättemycket energi, för det krävs mycket samtal. Det här bygger på att man har en ordentlig samverkan med medarbetarna.  

Arbetstider, och sämre scheman arbetsmiljö kan ju göra att man inte orkar?

– Ja, och att man får gå till flera ställen. Ledarskapet är ju jätteviktigt och kommunikation och samverkan mellan chefer och medarbetare. Men det kan också vara att du har det väldigt tufft i hela ditt liv.

Har man ägnat för lite tid åt förankring på de ställen där det blivit problem?

– Ja, det tror jag. Där har man pratat lite grann, chefen eller politikerna har tagit ett beslut. Sedan tror man att när vi har ett beslut så är det väl bara att genomföra. Man måste prata, man måste förstå, man måste klura på lösningar som man inte i det första skedet tänker på. 

Heltidsresan

  • Sedan 2016 arbetar kommuner och regioner för heltid som norm. Projektet kallas heltidsresan. 
  • Arbetet inleddes utifrån avtalet som då träffades mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 
  • Arbetsgivarna ska ha en handlingsplan som ska stämmas av årligen fram till 31 maj 2021.
  • Kommunalarbetaren har granskat processen utifrån officiell statistik (Kolada, kommun och landstingsdatabasen) gällande 2015 och 2018  och en egen enkät som besvarats av 77 procent av chefer ansvariga för äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Vad är svårast att förändra?

–Du måste tänka större än bara din arbetsplats som du är på i dag. Dels måste du flytta arbetsuppgifter från toppar till dalar, du måste samplanera med andra avdelningar eller enheter. Det är ju en jätteutmaning. 

Borde skrivningen i avtalet varit skarpare?

– Ibland är det så att den lilla avtalstexten ger en fingervisning. Men allt det här jobbet som vi har gjort, det kan du aldrig avtala om. Jag vet inte om vi skulle kunna ha haft en tuffare skrivning men vi har i alla fall jobbat jättetufft ihop för att få verkstad i det här.

Om vi bortser från studielediga och föräldralediga, kommer alla arbeta heltid i maj 2021?

– Nej, det tro jag inte. Det är självklart ambitionen, men vi får nog lägga på några år på det. Det är för svåra kulturella frågor, det att kvinnor i vår sektor vill och ska jobba deltid, det måste vi bryta igenom. Det kommer att bli en generationsfråga också. Ungdomar vill ju vara fria, yngre kvinnor kanske vill ha sin egen ekonomi.