Totalt sett ökar heltidsarbetet, men i närmare var femte kommun minskar andelen som arbetar heltid. I de flesta av dessa kommuner saknas beslut om att heltid ska vara norm vid alla nyanställningar.

Men låt oss ta det från början. År 2016 inleddes den så kallade heltidsresan som Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tog beslut om i det avtal som slöts.

Heltidsresan går i korthet ut på att öka antalet heltidsanställningar i kommuner och regioner genom att alla nyanställningar ska vara på heltid och att redan anställda ska arbeta heltid i större utsträckning.

Men KA kan nu visa att det saknas beslut om nyanställning i vissa kommuner och att det går att se ett samband mellan avsaknad av beslut och en minskande andel heltidsarbetande i samma kommuner. Exempel på kommuner som saknar beslut på heltid vid nyanställningar är Hjo, Gullspång och Sotenäs.

Att tvingas hanka sig fram på deltid när man egentligen vill arbeta heltid påverkar försörjning och i förlängningen också pensionen. Detta ska inte förväxlas med att anställda som har en heltid själva kan välja att arbeta deltid exempelvis under småbarnsåren.

Många chefer i kommunerna menar att personalen inte vill arbeta heltid och att det är anledningen till att andelen heltider inte ökar i den takt som önskas. Ofta anges också ekonomiska skäl.

Att chefer pekar på personalens attityder som ett skäl till att heltidsmåtten inte ökar snabbare visar på något viktigt. Heltid får inte bli en tvångströja på organisationen som ökar stressen och pressen på anställda som redan är på gränsen.

I stället måste arbetsmiljöfrågorna och oron hos personalen tas på allvar. Här måste fack och arbetsgivare arbeta tillsammans för ett lyckat resultat. Om medarbetare har erfarenhet av problem sedan tidigare är det viktigt att lyssna och lära av dem för att inte göra samma misstag framåt.

Sedan beslutet om heltidsresan antogs har andelen heltider ökat snabbare än tidigare, men mer behöver göras om målet ska vara uppfyllt år 2021. Det är viktigt att arbetet sker tillsammans med de anställda och att deras synpunkter tas med i arbetet för att värna om en god arbetsmiljö.