Hot och våld är ett växande problem i vård och omsorg. KA:s undersökning ger en bild av hur läget är just nu. Vi har frågat och fått svar från 1 827 medlemmar i Kommunal som arbetar i vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och psykiskt sjuka.
  50 procent har utsatts för hot eller våld från de personer de ska ta hand om. Allra vanligast är det i psykiatrin, där så många som 68 procent har utsatts. Också på gruppboenden och äldreboenden är det mer än hälften.

Det är också mycket vanligt att man är rädd på jobbet. Mer än var fjärde har känt sig rädd det senaste året. Även här är problemet störst i psykiatrin, följt av gruppboenden.
  Att de som utsatts för hot och våld är fler än de som känt sig rädda kan ha flera förklaringar: Den omsorgstagare som står för angreppet kanske är svag och därför inte upplevs som hotfull. Man kan ha utbildning och erfarenhet som gör att man känner att man kan hantera en hotfull situation. Det kan också vara så att våldet har normaliserats så mycket att man inte längre reflekterar över det.

Nedskärningar och ökad stress är en förklaring till att våldet ökar. Undersökningar visar att hot och våld har ökat mest just i de branscher där nedskärningarna har varit störst –  bland annat i vård och omsorg.
  Även KA:s undersökning visar att hög arbetsbelastning är ett problem. Vi frågade om det händer att man åsidosätter säkerheten för att hinna med alla arbetsuppgifter. 38 procent svarade ja på detta. Även detta är allra vanligast i psykiatrin, tätt följt av äldreomsorgen.
  Det är minst vanligt att personliga assistenter tvingas åsidosätta säkerheten.

På alla arbetsplatser ska det finnas rutiner för vad man ska göra om någon utsätts för hot och våld. Ändå svarar 43 procent ”nej” eller ”vet ej” på frågan om det finns rutiner.
  Här verkar det vara bäst ordning i psykiatrin och på gruppboenden, där 80 respektive 77 procent svarar ja på frågan.
  De anställda har alltså bättre koll på rutinerna i de yrken där det är vanligast med hot och våld. Det tyder på att man har uppmärksammat problemet och arbetat med att förebygga det. I äldreomsorgen ser det sämre ut. Där säger bara 50 procent att det finns rutiner.

De unga är mer utsatta än de äldre. De som är under 26 år har oftare utsatts för hot och våld, de är räddare och fler är okunniga om rutinerna.
  Anställningsformen spelar ock-så viss roll. Visserligen har lika många visstidsanställda och tillsvidareanställda utsatts för hot och våld. Men de visstidsanställda är oftare rädda, de är oftare okunniga om rutiner, och de har oftare åsidosatt säkerheten för att hinna med jobbet.
  KA:s undersökning visar inte på några skillnader mellan kvinnor och män.

Värst för de unga

Anställda under 26 år drabbas värre än andra.

Utsatta för hot eller våld
alla
50 procent
unga 61 procent

Känt sig rädda
alla 27 procent
unga 35 procent

Känner inte till rutiner
alla 26 procent
unga 43 procent

Fler frågor från undersökningen

Finns det rutiner på din arbetsplats för vad ni ska göra vid hot och våld?
JA 57 procent
NEJ 17 procent
VET EJ 26 procent

Känner du till om någon utsatts för hot och våld på arbetsplatsen under det senaste året?
JA 55 procent
NEJ 45 procent

Olika arbeten

Utsatta för hot och våld i olika arbeten:
Psykiatri
68 procent
Gruppboende 59 procent
Äldreomsorg 57 procent
Funktionsnedsättning 51 procent
Genomsnitt 50 procent
Hälso- och sjukvård utom psykiatri 38 procent
Personlig assistent 29 procent

Hinner inte jobba säkert i olika arbeten:
Psykiatri 48 procent
Äldreomsorg 43 procent
Gruppboende 39 procent
Genomsnitt 38 procent
Funktionsnedsättning 33 procent
Hälso- och sjukvård utom psykiatri 28 procent
Personlig assistent 27 procent
(andel som svarat ja på frågan om det händer att de åsidosätter säkerheten för att hinna)

Koll på rutinerna i olika arbeten:
Psykiatri 80 procent
Gruppboende 77 procent
Funktionsnedsättning 68 procent
Genomsnitt 57 procent
Hälso- och sjukvård utom psykiatri 54 procent
Äldreomsorg 50 procent
Personlig assistent 43 procent
(andel som svarat ja på frågan om det finns rutiner)