Vad blir det för löneökning?

SVAR: Lönerna höjs med i genomsnitt 985 kronor från och med den 1 april. OBS gäller den som jobbar heltid. Men av de 985 kronorna är 450 kronor en så kallad individgaranti.

För deltidsanställda räknas löneökningen av beroende på hur mycket man jobbar. Har man en 50-procentstjänst till exempel är det i genomsnitt 492,50 som gäller. 

Vad betyder individgaranti?

SVAR: Varje enskild individ garanteras 450 kronor i löneökning, om inte fack och arbetsgivare lokalt kommer överens om något annat. Individgarantier fanns oftast med i avtalen tidigare men detta är första gången sedan 2012 som Kommunals avtal inom kommuner och regioner innehåller individgaranti.

Men får jag 450 kronor eller 985, vad gäller?

SVAR: Alla är garanterade minst 450 kronor. Resten, 535 kronor, ska förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Det innebär olika löneökningar för var och en men alltså lägst 450 kronor (heltid). 

Blir det en låglönesatsning? 

SVAR: Ja, det som kallas låglönesatsning ingår. Det gör att det finns mer pengar till löneökningar, enligt Kommunal. Men det betyder inte att de lägst avlönade nödvändigtvis får större lönepåslag eftersom det är individuell lön. 

När får jag min nya lön?

SVAR: Nu när avtalet är klart inleds de lokala förhandlingarna på varje ort. När de förhandlingarna är klara kan den nya lönerna så småningom betalas ut.

Kommunal har stridit hårt för att igenom ett sista datum för när utbetalning med den nya lönen ska betalas ut. Och man fick igenom kravet delvis. Senast den 30 juni i år, ska individgarantin på 450 kronor betalas ut.

De resterande 535 kronorna i genomsnitt (kan bli högre lokalt) kan även i fortsättningen dröja. Inget hindrar arbetsgivaren att senast den 30 juni betala ut hela löneökningen men gör de inte det kan det alltså innebära att utbetalning av den nya lönen sker i två steg.

Blir det ett nytt löneavtal?

SVAR: En arbetsgrupp får i uppdrag att ta fram ett nytt löneavtal. Den 30 november ska gruppen vara klar med kartläggning och analys. Avtalet ska ha tydligare koppling mellan lön och arbetsuppgifter, erfarenhet, utbildning och kompetens och vara enkelt att förstå för både arbetsgivare och anställda. Här ingår också Kommunals krav på att lönesamtalen ska dokumenteras skriftligt.

Försvinner individuella löner?

SVAR: Kommunal har tidigare sagt att man vill bort från individuella löner. Men det återstår att se vad arbetsgruppen kommer fram till. Att det i år blev en individgaranti för första gången sedan 2012 kan ses som ett uttryck för Kommunals önskemål.

Slopas dispensen för dygnspass inom LSS?

SVAR: Ja, inom LSS slopas kravet på dispens. I fortsättningen kan man arbeta dygnspass efter en lokal mbl-förhandling, precis som inom personlig assistans. Reglerna blir alltså samma för alla som omfattas av bilaga J i kommuner, regioner och vårdföretag med Sobonaavtal. Fler kommer kunna jobba dygnspass, enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Har det skett någon förändring när det gäller mbl inom LSS och personlig assistans? 

SVAR: Egentligen inte, Kommunal har möjlighet att begära en mbl-förhandling om arbetstagarna anser att verksamheten har behov av arbetspass upp till 24 timmar. Det innebär inte att arbetsgivaren per automatik kommer att införa dygnspass men facket har möjlighet att argumentera och påverka arbetsgivaren för en förändring.  

Ändras dispensreglerna för dygnspass i räddningstjänsten?

SVAR: Ja, reglerna förändras. Beslut som arbetstidsnämnden tar från och med den 18 april 2024 blir vägledande. Det betyder att de som fått sin dispens beviljad efter ett år ska kunna göra en lokal bedömning som skickas in till nämnden. Fler kommer kunna jobba dygnspass, enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Ändras reglerna för redan beslutade dispenser? 

SVAR: Nej, samtliga dispenser som är beviljade före den 18 april 2024, förlängs att gälla till och med den 31 oktober 2025. Därefter ska ny ansökan prövas av nämnden. 

Vad gäller för dem som ansökt om dispens men inte fått besked?  

SVAR: Beslutsdatumet gäller, därmed blir beslutet vägledande. 

Vad gäller om en dispensansökan avslås?

SVAR: Om en ansökan avslås ska arbetstidsnämnden motivera varför. Kommunal tror att detta gör det enklare när en ny ansökan görs och att den kan gå igenom.

Vilka regler om dygnspass gäller för ambulans? 

SVAR: För anställda som inte jobbar inom LSS eller räddningstjänst gäller samma regler som tidigare. Dispensansökan för undantag från reglerna om dygnsvila ska skickas in till Arbetstidsnämnden. 

Kommer jourtiden räknas som arbetstid?

SVAR: Ingen förändring har skett gällande jour avseende den här frågan. Samma regler som innan gäller.

Vad händer med kravet om arbetstidsförkortning?

SVAR: Frågan om arbetstidsförkortning har drivits i förhandlingarna, men Kommunal nåde ingen framgång.  

Vad hände med övriga arbetstidsfrågor?

SVAR: En arbetsgrupp ska se över alla frågor som rör arbetstid. Det gäller till exempel delade turer. Kommunals ambition är att få regler om arbetstid som är anpassade till de olika verksamheternas behov. Även frågan om dispenser och arbetstidsregler inom räddningstjänsten ska ses över.

Hur mycket höjs lägstalönerna?

SVAR: De höjs med 750 kronor till 22 500 kronor för den som fyllt 19 år. Och de höjs med 1 100 kronor till 24 950 kronor för dem som har yrkesförberedande gymnasieutbildning.

Höjningarna gäller från 1 januari 2025.

Hur mycket höjs tillägg för ob, mertid, övertid, jour och beredskap?

SVAR: Alla ersättningar höjs med 3,3 procent.

Hur blir storhelgstillägg för brandmän?

SVAR: Tiderna har ändrats i avtalet och det blir samma tider för när storhelgstillägg betalas ut som för övriga kommun- och regionanställda. Det betyder att storhelgs-ob betalas ut från 18.00 dag före storhelg till klockan 07.00 dag efter storhelg. Med storhelg menas: påsk, midsommar, jul och nyår.

Källa: Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.