Bussbranschavtalet löper ut den 30 september och arbetsgivarna i Sveriges Bussföretag och Kommunal träffas nu ett par gånger i veckan för att förhandla fram ett nytt kollektivavtal.

– Vi träffas tills vi är överens, säger Kommunals ombudsman Marie-Louise Eng.

Förutom lönehöjningar kräver Kommunal att de så kallade ramtiderna sänks.

– När vi har pratat i avtalsdelegationen har arbetstiderna och de delarna varit viktigast, säger Kommunals ombudsman Marie-Louise Eng.

Vill ha kortare ramtider

Ramtiderna är den totala tiden en förare arbetar, från att man börjar till att man slutar sin tjänst. I dag kan den tiden vara 13 timmar om man kör i linjetrafik. Överstiger någon linje på körningen 50 kilometer får den uppgå till 13,5 timmar. Kommunal vill ha ner dessa tider till 10 timmar, med möjlighet att vid behov förlänga den om det finns lokala överenskommelser.

10 timmars ramtid

Vad arbetsgivaren yrkar på är inte offentligt. 

”Av respekt för förhandlingarna så kommenterar vi inte detta”, skriver Transportföretagens pressansvarige Mattias Holmqvist i ett mejl till Kommunalarbetaren.

Ett krav som Kommunal har i årets förhandlingar är att det görs en årlig bemanningskartläggning.

– Det är ett av våra generella krav för att vi ska få koll på hur det ser ut med bemanningsgrunderna, säger Marie-Louise Eng.

”Lönefrågan har seglat upp”

Kommunalarbetaren har också pratat med tre fackliga ombud ute i landet inför avtalsrörelsen.

– Lön och arbetsmiljö är viktigast. Vi har långa arbetsdagar med korta raster, säger Tony Hasselquist i Göteborg.

Bild på Petri Myllykoski, bussförare.
Petri Myllykoski.

I Stockholm lyfter Petri Myllykoski löneökningar:

– Lönefrågan har seglat upp, jag får frågor om det nästan dagligen. Det ekonomiska läget gör det kännbart för familjer.

Mikael Olsson i Skåne säger:

– Det viktigaste är arbetstider, ramtider och återhämtning. Vi kan ha körtider på åtta timmar.

Hela listan på Kommunals avtalskrav

Lön och ersättningar

Löneökningar:

Kommunal yrkar löneökningar med 4,4 procent, dock med ett lägsta utrymme om 1 192 kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsområdet.

Kommunal yrkar att det centrala avtalet säkerställer att en viss andel av det ovan nämnda utrymmet ska tillfalla de lägst avlönade på avtalsområdet.

Kommentar: Brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning ska sättas vid 27 100 kronor.

Lägsta lön:

Kommunal yrkar att avtalets lägstalöner höjs i tillämpliga fall med 1 371 kronor.

Ersättningar:

Kommunal yrkar att samtliga ersättningar i avtalet, inklusive lägsta semesterlön, höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt punkten ovan (se löneökningar) inom avtalsområdet.

Kommunal yrkar möjlighet att tillämpa annan lönemodell för de arbetstagare som idag har individuell lönesättning.

Lönesamtal:

Kommunal yrkar att det införs ett skriftlighetskrav för lönesamtalen som bägge parter (arbetstagare och lönesättande chef) skriver under.

Semester:

Kommunal yrkar att antal semesterdagar utökas med stigande ålder/antal tjänsteår.

Kommunal yrkar att i samband med semesterförläggningen se över arbetstidsförläggningen dagen innan och efter.

Läkarkostnader:

Kommunal yrkar att arbetsgivaren ska stå för kostnaden i samband med läkarbesök som är nödvändiga för att kunna utföra sitt arbete.

Utbildning:

Kommunal yrkar att all utbildning ska bekostas av arbetsgivaren och ske på betald arbetstid samt omfatta alla arbetstagare oavsett anställningsform.

Avtalsförsäkring och avtalspension

Avtalsförsäkring och avtalspension:

Kommunal yrkar att de villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension som följer av förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv blir tillämpliga på avtalsområdet.

Kommunal yrkar att avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.

Allmänna anställningsvillkor

Arbetstid:

Kommunal yrkar att arbetstagarnas rättigheter enligt gällande minimikrav för säkerhet och hälsa vid förläggningen av arbetstiden tydliggörs och säkerställs i det centrala kollektivavtalet.

Kommunal yrkar att uppehållstiden räknas upp mer än vad kollektivavtalet reglerar idag.

Kommunal yrkar att det blir ett förtydligande av begreppen körtid-arbetstid.

Ramtider:

Kommunal yrkar att ramtiden som högst ska vara 10 tim och att det vid behov går att göra lokala överenskommelser om längre ramtid.

Rast:

Kommunal yrkar på att rast ska kunna förläggas till max 60 min.

Övrigt

Årlig bemanningskartläggning:

Kommunal yrkar att arbetsgivaren ska vara skyldig att genomföra en årlig bemanningskartläggning med syfte att skapa förutsättningar för en god grundbemanning.

Detta ska ske i ett lokalt partsgemensamt arbete under avtalsperioden omkring bemanning, arbetstider och arbetsmiljö.

Anställningsavtal:

Kommunal yrkar att kopia på alla anställningsavtal ska delges den lokala fackliga organisationen.

Anställningsskydd:

Konsekvensändringar utifrån LAS ska göras.

Samtliga avtalskrav avser ett ettårigt kollektivavtal.

Kommunal förbehåller sig rätten att komplettera avtalskraven under förhandlingarnas gång.