– De flesta är ju timavlönade på avtalsområdet och har haft rätt till semesterledighet motsvarande 31 och 32 dagar från 40 och 50 år, men de har tidigare inte haft högre semesterersättning, säger Kommunals ombudsman Lia Scheding.

Förändringen innebär att det blir 13 procents semesterersättning för den som fyllt 40 år från den 1 januari 2023. För den som fyllt 50 år blir det 14 procents semesterersättning.  Detta finns inte på andra privata avtal inom personlig assistans.

Avtalet, som gäller från den 1 november i år till den 30 september 2023 berör mellan 35 000 och 37 000 personliga assistenter i cirka 550 företag, enligt KFO. Kommunal har cirka 4 500 medlemmar på området.

Det andra avtalsåret ska lönerna öka med i genomsnitt 582 kronor. Lönerna fördelas lokalt och individuellt. Ingen är garanterad en viss löneökning.

Retroaktiv löneökning eller något engångsbelopp som på kommun- och regionsidan finns inte reglerat i avtalet. 

– Vi lyfte givetvis fram att våra medlemmar är värda ett engångsbelopp. Många assistenter har verkligen offrat sig det här året och satt sitt eget privatliv åt sidan för att skydda sina egna brukare, säger Lia Scheding.

Kunde avtalsdelegationen ändå acceptera att det inte blev så?

– När vi lade allt i vågskålen och såg att till exempel semestervärdet som är ett bestående värde kommer att följa med avtalsperiod för avtalsperiod så sågs de det som viktigare än ett engångsbelopp som inte är något värde man tar med sig, säger Lia Scheding.

Björn Jidéus, avtalsansvarig för personlig assistans på KFO, förklarar att det helt enkelt skulle bli för dyrt för vissa företag. 

– Kommunsektorn har fått miljardtillskott för att kunna klara av den här krisen. Det har inte vi fått alls. Därför har vi inte råd med det.

Men kan det bli aktuellt ändå?

– Det tror jag. Det är nog en hel del som kommer att ge sin personal en engångssumma. Men alla har inte råd.

Nu skrivs också in i avtalet att när assistenter riskerar att bli av med jobbet på grund av att det inte fungerar med brukaren av olika skäl, så ska arbetsgivaren undersöka möjligheten till arbete hos någon annan brukare innan anställningen avlutas.

En annan nyhet är att man sätter stopp för individuella överenskommelser där ersättningar som OB bakas in i timlönen. Om det görs sådana individuella överenskommelser ska det i så fall betalas ut som ett schablontillägg per månad.

Lägstalöner och ob-ersättning höjs enligt den norm som finns i industriavtalen med 5,4 procent. Däremot inte jourersättningen, som höjs med 4,5 procent.

– Vi fick upp den till 4,5 i alla fall. Från början vill KFO ha en lägre höjning, säger Lia Scheding.

Tryggare anställningsformer och längre uppsägningstider är några av de saker som inte gick igenom. Här ska en arbetsgrupp fortsätta och se över möjligheterna till månadsavlönade anställningar som norm i stället för timavlönade anställningar. Minst ett företag ska testa månadslön på prov under avtalsperioden.

Man ska också ta fram ett stödmaterial för att motverka och förebygga sexuella trakasserier.

Inom kort är ett annat assistansavtal också klart med arbetsgivarorganisationen Sobona, enligt Lia Scheding. Däremot går det trögare med förhandlingarna med Vårdföretagarna, det största avtalet inom personlig assistans. Avtalet är förlängt till årsskiftet och förhandlingar sker nästan dagligen. Men parterna är långt från varandra, enligt Lia Scheding.

– Vi står väldigt långt ifrån varandra både vad gäller pengar och villkorsförändringar.

KFO-avtal personlig assistans

Löner och ersättningar:

• Löneökning den 1 april 2021:  728 kronor (3 procent).

• Löneökning den 1 september 2022: 582 kronor (2,4 procent)

• OB höjs den 1 januari 2021, 2022 och 2023 med 1,8 procent vid varje tillfälle.

• Jourersättning höjs den 1 januari 2021, 2022 och 2023 med 1,5 procent vid varje tillfälle.

• Lägstalönerna höjs med 3 procent den 1 januari 2022 och med 2,4 procent den 1 januari 2023.

Villkorsförändringar:

• Höjd semestersättning från den 1 januari 2023 för timavlönade när man fyller 40 respektive 50 år. 

• Schemaändringar ska fastställas i god tid och senast 14 dagar innan schemaändring träder i kraft. Tidigare stod det ”bör fastställas i god tid”.

• Arbetsgivaren ska innan anställningar avslutas, undersöka möjligheten till anställning hos annan brukare. 

• Stärkt skydd mot sexuella trakasserier. Ett stödmaterial tas fram. 

• Arbetsgrupper kring månadsavlöning, reglerna om jourtid och möjligheten att kunna välja att ta ut semester i dagar eller timmar.