Förbundsmötet skulle egentligen ha hållits i våras men sköts upp på grund av coronapandemin.  I somras beslutades sedan att mötet skulle bli digitalt.

Det betyder att de 188 kongressombuden, som också är valda för förbundsmötena, sitter på olika håll i landet.  Ombuden är samlade avdelningsvis.

Höjdpunkten på mötet är förstås valen av ny avtalssekreterare och ny förbundssekreterare, efter de avgående Lenita Granlund och Lisa Bengtsson.

På de cirka fem timmarna ska ombuden och förbundsstyrelsen bland annat också hinna diskutera förbundets ekonomi och ta ställning till budgetprognosen.

Dessutom behandlas frågan om två uteslutna medlemmar vid Göteborgs spårvägar.

I december uteslöts fyra medlemmar vid Göteborgs spårvägar ur Kommunal efter en facklig konflikt som KA rapporterat om flera gånger.

Två av dem har överklagat besluten till förbundsmötet. De har också överklagat att de i ett första skede blev fråntagna sina fackliga uppdrag. 

Förbundets ekonomi ska också behandlas. Kommunal räknar med ett minus på 45 miljoner kronor i verksamhetskostnaderna 2021, där också projekt ingår. Men prognosen bygger på en ökning av medlemsantalet med 10 000, liksom förra året.

Målen att öka medlemsantalet kraftigt har inte uppfyllts tidigare. Men i och med coronapandemin och den mer osäkra arbetsmarknaden har medlemstillströmningen ökat. Till och med den 31 juli hade Kommunal växt med 8 500 medlemmar jämfört med 2019.

Prognosen bygger också på att medlemsavgiften lämnas oförändrad, men avgiften kan ändå öka den 1 juli 2021. Då är det tänkt att den nya avgiftsmodellen ska sjösättas, och en av grundpelarna är att den lägsta avgiften ska öka till minst självkostnaden. 

Revisorerna påpekar i sin särskilda granskning att Kommunals mål inte uppfyllts heller 2019.  

Vare sig när det gäller medlemsökning, fler förtroendevalda eller medlemmar som deltar i medlemsutbildning. 

Även Stockholmsavdelningens särskilda fråga ska behandlas, där man riktar kritik mot insynen och demokratin kring avtalsfrågorna i förbundet.

Det är första gången ett förbundsmöte får i uppdrag att diskutera en särskild fråga. Särskilda frågor är ett relativt nytt begrepp i stadgarna som tillkom efter att motionsrätten till förbundsmöten försvann efter 2013 års kongress.

Förbundsmötet

  • Var tredje år har Kommunal kongress, nästa gång 2022. Åren däremellan hålls förbundsmöten.
  • 188 ombud samlas i respektive avdelning för det digitala förbundsmötet.
  • Mötet ska besluta om 2019 års årsredovisning och ta ställning till ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
  • Fyllnadsval till avtalssekreterare och förbundssekreterare efter avgående Lenita Granlund och Lisa Bengtsson ska göras.
  • Bifallna rapporter och motioner från förra årets kongress följs upp.
  • Mötet ska ta ställning till budgetprognosen och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
  • Avdelning Stockholms särskilda fråga behandlas liksom de två uteslutningsärendena.
  • Ingen motionsbehandling.