– Anledningen till att vi väcker frågan är att vi vill få igång en diskussion inom förbundet hur vi ska bedriva den här verksamheten så att de gynnar medlemmarna i Kommunal. Man kan tolka det som att det är allvarliga saker som gör att vi skriver det här. Men det handlar helt och hållet om att vi vill väcka debatten och få till den bästa möjliga strukturen så att vi gör det vi ska för medlemmarna, säger Jessica Klemetsson, ordförande i Stockholmsavdelningen.

Till förbundsmötet, som skjutits upp till den 3 september på grund av coronakrisen, har avdelning Stockholms län väckt en särskild fråga. Det är första gången det händer att ett förbundsmöte ska diskutera en särskild fråga. Just den möjligheten infördes i stadgarna 2013 i samband med att motionsrätten till förbundsmötena försvann.

Stockholmsavdelningen är framför allt kritisk till hur processen med avtalsdelegationer och avtalskonferenser fungerar, att det är otydligt hur nomineringar ska gå till, och att det brister i insyn.

– Vem ska nominera? Är det arbetsplatserna, är det sektionsstyrelsen? Eller ska det ske genom ett medlemsmöte? Det är det vi tycker behöver bli tydligare. Så att det blir en tydlig och transparent organisation, säger Jessica Klemetsson.

Man påpekar också att avtalsförslag i enstaka fall har tappats bort och ändrat karaktär när det presenterats vid avtalskonferenser, men att det har rättats till i efterhand. Man anser också att det borde vara fler avtalskonferenser för att öka engagemanget hos medlemmar och förtroendevalda.

Förbundsstyrelsen håller inte med om kritiken vad gäller de demokratiska aspekterna men föreslår ändå att en grupp ska tillsättas för att utvärdera arbetet inför och under avtalsrörelserna.

– Vi anser att arbetet följer stadgarna och det är förbundsstyrelsen som fattar beslut om de här delarna, säger Kommunals avtalsjurist, Malin Sjunnebo.

Varför behövs den här utvärderingen i så fall?

– Därför att det alltid finns anledning att utvärdera och utveckla arbetet. Och om det finns en avdelning som har synpunkter på hur arbetet har bedrivits så är det ju viktigt utifrån en demokratisk ordning att man granskar arbetet och ser om vi kan göra bättre.

Till saken hör att Jessica Klemetsson inför förbundsmötet också har nominerats till avtalssekreterare, efter avgående Lenita Granlund, av avdelning Stockholm. Men det finns inget samband, enligt Klemetsson.

– Den här särskilda frågan skrev vi ju långt innan jag tog ställning till om jag kunde tänka mig ställa upp som avtalssekreterare. Sen är det klart att när man är nominerad och kandiderar till ett uppdrag så har man tankar om vad man vill göra framåt.. Det här är definitivt en sån fråga som jag ser att vi skulle kunna göra annorlunda och utveckla.

Förutom Jessica Klemetsson har också chefen för arbetsplats- och avtalsenheten Johan Ingelskog samt ombudsman Elisabeth Haug, anmält intresse för posten som avtalssekreterare.

Vid förbundsmötet, som är tänkt att hållas på ett hotell i centrala Stockholm den 3 september, är Stockholmsavdelningens särskilda fråga en egen punkt på dagordningen.

Förbundsmöte

Var tredje år har Kommunal kongress. Mellan kongresserna hålls förbundsmöten.

Där tas sedan 2014 inga motioner upp. Men verksamheten och ekonomin granskas och man tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Val hålls normalt inte, men till årets förbundsmöte görs fyllnadsval till posten som avtalssekreterare eftersom Lenita Granlund beslutat sig för att avgå.

Vid årets förbundsmöte kommer också den fackliga konflikten vid Göteborgs spårvägar att komma upp då några av dem som fråntagits fackliga uppdrag och sedermera uteslutits ur förbundet har överklagat.