När ägaren för Berga äldreboende i Solna går ut i media och uttalar sig om att vårt skyddsombud har agerat felaktigt kan vi inte sitta stilla och vara tysta. Då vill och behöver vi berätta vad som verkligen hänt.

Den 29 april publicerade Mitt i Solna nyheten om att anställda på äldreboendet Berga slagit larm till Arbetsmiljöverket om brister i skyddsutrustning och rutiner kring covid-19 på boendet genom en 6.6a-anmälan.

Dagen efter talade tidningen med Sakarias Mårdh vd för Ansvar och Omsorg som är ägare av Berga äldreboende. Sakarias Mårdh klargjorde för tidningen att hans och företagets ståndpunkt är att frågorna i 6:6an aldrig förut nått dem då han säger ”Frågorna har aldrig lyfts med oss tidigare”. Det är helt enkelt inte sant.

Vi kontaktade verksamhetschefen som bekräftade att personalen skulle in och arbeta trots sjukdomssymtomen, som bland annat yttrade sig som hosta och huvudvärk.

Den 14 april ringde sjuka och rädda medarbetare till Kommunal och bad om hjälp att få vara hemma sjuka, både för att själva tillfriskna och för att inte riskera att ta smitta med sig till de äldre och kollegorna på jobbet.

Vi kontaktade verksamhetschefen som bekräftade att personalen skulle in och arbeta trots sjukdomssymtomen, som bland annat yttrade sig som hosta och huvudvärk. Hon klargjorde att detta var företagets policy och att för de medarbetare som eventuellt inte skulle infinna sig på jobbet skulle företaget betrakta detta som arbetsvägran – något som är skäl för uppsägning.

Kommunal sökte akut kontakt med vd Sakarias Mårdh för att diskutera frågan med honom. Han informerades om att sjuka skulle in och jobba enligt chefen på äldreboendet, han fick samtidigt veta att personal hört av sig till oss från flera av företagets boenden om brist på skyddsutrustning. Sakarias svarade att det inte är lätt att få tag i skyddsutrustning men att företaget gör sitt bästa, samt att han skulle ta kontakt med verksamheterna, han skulle också ställa sig i kontakt med Bergas verksamhetschef.

När vd haft kontakt med berörd chef och återkopplade till Kommunal klargjordes att företaget absolut inte har någon policy som gör gällande att sjuka medarbetare ska arbeta.

Den 16 april lämnade skyddsombudet på Berga äldreboende in en 6:6a till verksamhetschefen. En 6:6a är en begäran om svar på frågor om hur arbetsgivaren ska säkerställa en god och säker arbetsmiljö för sina anställda, verksamhetschefen vägrade att underteckna den. 

Vid mötet gjorde Kommunals lokala skyddsombud ledningen uppmärksam på hur han på sin arbetsplats flertalet gånger lyft frågan om skyddsutrustning och rutiner kring covid-19.

Fredagen den 17 april genomfördes ett digitalt möte, primärt om den 6:6a som överräcktes föregående dag. Deltog gjorde Bergas verksamhetschef och lokala skyddsombudet, sittandes i chefens rum, Ansvar & Omsorgs ledning från Norrköping och Kommunal på sektionsnivå. Vid mötet gjorde Kommunals lokala skyddsombud ledningen uppmärksam på hur han på sin arbetsplats flertalet gånger lyft frågan om skyddsutrustning och rutiner kring covid-19. Det har bland annat gällt frågor som fel storlekar på handskarna, engångsmaterial som återanvänds, oren förvaring av skyddsutrustning och en stor okunskap runt användning av den skyddsutrustning som funnits. 

Skyddsombudet har också lyft frågor som avsaknad av närvarande arbetsledning som en brist. Han gav flertalet konkreta och daterade exempel på när han tagit upp frågor med arbetsledningen. Trots skyddsombudets beskrivning uttryckte Ansvar & Omsorg vid detta möte att de ansåg att det var fel av skyddsombudet att lämna över en 6:6a då de menade att han inte lyft frågorna med arbetsledningen förut.

Covid-19

Förundersökning inleds mot boende

Nyheter

Senare samma dag mailade arbetsgivaren över stora delar av det skyddsombudet efterfrågat i sin begäran, dock inte allt. Saknades gjordes bland annat planering för hur man skulle arbeta bort den starka psykosociala stress medarbetarna upplevt och fortfarande upplevde, då deras äldre varit sjuka och gått bort samtidigt som de själva upplevt brister i skyddet samt i rutiner och riktlinjer.

Vid ett uppföljningsmöte den 21 april tog arbetsgivaren på nytt upp om det var formellt rätt eller fel av skyddsombudet att överräcka en 6:6a fem dagar tidigare. Man lät också Kommunal veta att man valt att koppla in arbetsgivarorganisationen Almega som styrkte arbetsgivaren i att skyddsombudet ska ha agerat felaktigt.

När man far med osanningar om våra skyddsombud och deras agerande accepterar vi inte det stillatigande.  

Den begäran skyddsombudet överlämnat var alltjämt inte fullt ut besvarad och fortfarande inte undertecknad. I de fall man inte får ett korrekt mottagande eller ett fullgott svar på sin begäran har man enligt arbetsmiljölagen möjlighet att skicka den vidare till Arbetsmiljöverket för att få myndighetens bedömning i frågan. Så har också skett – efter att Kommunal meddelat arbetsgivaren att den skulle skickas vidare.

Kommunal har inte för avsikt att duellera denna fråga med Ansvar och Omsorg verbalt, vare sig i lokal eller nationell press, men när man far med osanningar om våra skyddsombud och deras agerande accepterar vi inte det stillatigande.  

Fotnot: Kommunalarbetaren har erbjudit VD för Ansvar&Omsorg samt omsorgschefen på Berga att skriva replik på debattartikeln.