Jag jobbar i kommunen och undrar om vi kan vägra scheman som har långa pass? Arbetsgivaren ska införa dem snart. Är inte Kommunals avtal samma över hela Sverige? På min arbetsplats, ett gruppboende, har vi haft många långtidssjukskrivna och personalen är besviken på facket. Vad ska vi göra? Det handlar om vår hälsa. Hur ska vi bemöta anhöriga? Hur ska vi kunna vårda de äldre när vi själva är trötta och mår dåligt?

/ Tacksam för svar

Jonas Nilsson ombudsman på Kommunal
SVAR: Arbetsgivaren äger rätten att leda och fördela arbetet och det innebär att man som arbetstagare är skyldig att arbeta enligt det schema arbetsgivaren fastställer. Arbetsgivaren måste å sin sida följa de lagar och regler som finns, bland annat arbetstidslagens regler om dygns- och veckovila.

Det är också mycket viktigt att ni som personal får vara med och ha inflytande över hur ert schema ska se ut. Ni ska ges möjlighet att vara delaktiga och att ni är oroliga för er hälsa är bekymmersamt. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Jag rekommenderar er att ta kontakt med ert lokala Kommunal för att se hur ni kan gå till väga för att förebygga den ohälsa som finns eller befaras uppkomma i och med införandet av det nya schemat. Bland annat ska det göras en risk- och konsekvensanalys innan förändringen genomförs.