Det har varit flera incidenter med hot och våld gentemot bussförare och passagerare i Luleå de senaste åren. Under första kvartalet 2018 var det lika många tillbud som under hela 2017. Det har fått Luleå Lokaltrafik, LLT, att skicka en ansökan till Datainspektionen om att få tillstånd att ha mer kameraövervakning.

Redan i dag finns det kameror på bussarna i Luleå, men de går i gång först när bussföraren trycker på larmknappen som finns vid förarsätet.

Enligt huvudskyddsombudet som KA pratat med har inte Kommunals fackklubb fått vara delaktiga i diskussionen kring kameraövervakning.

– Vi har inte fått vara med. Arbetsgivaren har agerat själv utan att göra oss delaktiga, säger skyddsombudet.

Han berättar att det förekommit ett flertal allvarlig tillbud och olyckor. Sedan i våras finns det ordningsvakter som kan ingripa om det händer något och även hållplatsvärdar.

– Kameraövervakning kan göra det enklare att komma åt problemen, men det finns också en oro över att arbetsgivaren ska använda kameraövervakningen i annat syfte. Det kan upplevas som integritetskränkande.

I ansökan står det att det inte bara ska vara polisen som ska kunna ta del av det inspelade materialet utan även LLT:s produktionschef och trafikchef. Det står att materialet bara ska sparas i två månader och att det ska förvaras säkert, men trots det finns en oro hos förarna.

– Det finns en risk för missbruk av materialet, säger huvudskyddsombudet.

I ansökan finns det bifogat ett utlåtande från en ombudsman på Kommunal i Norrbotten från 2016 där man uttrycker sig positivt till att införa kameraövervakning. Det var inför att LLT ansökte om den kameraövervakning som finns i dag.

Den som står bakom ansökan är produktionschefen Torbjörn Niemi.

– Vi har sett en oroande trend när det gäller tillbud på bussar. När lagstiftningen gjordes om bestämde vi oss för att söka ett utökat tillstånd.

Han anser att klubben fått vara med i processen.

– Vi hade ett uttalande från Kommunal från 2016 och jag frågade om klubben ville lägga till något, men jag fick tillbaka det okommenterat. De har hela tiden haft möjlighet att vara delaktiga.

Det finns en oro för hur det inspelade materialet kommer att hanteras.

–  Det är bara vid incidenter om hot och våld. Det händer att personer filmar förare för att använda det emot dem. Det är ett sätt att skydda dem. Det är inte för att vi ska hitta tjänstefel eller liknande, säger Torbjörn Niemi.

Hur skulle du säga att samverkan med facket fungerar?

– Generellt fungerar det bra, men det haltar lite med vissa individer.

Enligt huvudskyddsombudet skickades utlåtandet från 2016 till klubben utan att de visste att LLT skulle ansöka om kameraövervakning.

– Det gick inte att förstå syftet med handlingen just då. Det borde genomförts en riskanalys i samverkan med fackklubben för att utvärdera riskerna med att vara bevakad på arbetet under hela arbetsdygnet och det har arbetsgivaren inte genomfört, säger huvudskyddsombudet.