Under många år har Hans Heggemann följt svenska folkets inkomster och skapat statistik av resultatet. Under åren har det blivit tydligt att befolkningen generellt fått det bättre sedan 1999, men att det finns grupper som inte följer med i utvecklingen därför att deras inkomster inte ökar i samma takt som för det stora flertalet.

– Jobbskatte­avdrag­en och reallöneökningar har gjort att de som arbetar heltid har fått det mycket bättre. Däremot har de som inte arbetar heltid, har fler att försörja och som är beroende av ersättningar från välfärden inte fått samma utveckling, säger han.

Allt fler hamnar under fattigdomsgränsen.

LÄS OCKSÅ: De lever under fattigdomsgränsen

Andelen i dessa grupper som lever i relativ fattigdom ökar. Det syns tydligt i den statistik SCB tagit fram för KA:s räkning.

– De får lägre pension sedan också, säger Hans Heggemann.

En stor del av dem som ligger i de lägsta inkomstgrupperna ligger kvar där år efter år.

– Vi mäter vilka som har en varaktigt låg inkomst och bland dem finns en stor del som är utrikes födda och ensamstående föräldrar.

Något som inte mäts är inkomster för dem med otrygga anställningar. Där finns det annan statistik som visar att de ökar.

– Det var vanligare tidigare att man snabbt fick en tillsvidareanställning. I dag förefaller det vara fler som arbetar med projektanställningar och i andra former av visstid. Det är inte otroligt att det kommer att visa sig att de kommer att ligga lägre i inkomst än andra också som pensionärer.