Sotarna och lagerarbetarna har fått fylla i frågeformulär, lämna urin- och blodprov och mätt sina blodtryck. Resultatet visar att sotarna hade 5–7 gånger högre halter av polyaromatiska kolväten i urinen. Sådana kolväten kan orsaka cancer.

Studien visade också att en större andel av sotarna hade genförändringar kopplade till lungcancer, jämfört med lagerarbetarna. Sotarna hade också ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

Forskarna konstaterar samtidigt att sotarnas exponering hade minskat om man jämför bakåt i tiden, bland annat genom ökad användning av skyddsutrustning.