Det var för drygt ett år sedan som fack och arbetsgivare i kommun- och landstingssektorn presenterade 23 förslag om åtgärder för att mota de skenande sjukskrivningarna.

Särskilt allvarligt har utvecklingen sett ut för sjukskrivningar kopplade till stress. Dessa har på hela arbetsmarknaden ökat med 119 procent de senaste fem åren och en sektor som är hårt drabbad är just kommuner och landsting.

LÄS OCKSÅ: Kommunal: ”Vi tror på det här”

Försäkringskassan pekar ut en försämrad arbetsmiljö som en av förklaringarna. Överenskommelsen kom till efter att regeringen hotat med att arbetsgivare skulle få betala en större del av kostnaderna för de sjukskrivna.

KA ringde upp Eva Thulin Skantze, utredare på arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som samordnar arbetet med åtgärdspaketet, för att höra hur långt man hunnit med att sjösätta förslagen.

Hon berättar att parternas försäkringsbolag Afa Försäkring just beviljat ett stöd på 75 miljoner till ett projekt där man ska bilda ett stödteam av experter som ska stötta kommuner och landsting med höga sjuktal.

LÄS OCKSÅ: Stress stor orsak till sjukskrivningar

Det är Sunt Arbetsliv, som tar fram stöd och verktyg för det lokala arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna, som ska hålla i organisationen. Kriterier håller nu på att tas fram för vilka arbetsgivare som kan beviljas stödet.

– Förhoppningen är att erbjudandet kan gå ut till kommuner och landsting någon gång under våren, säger Eva Thulin Skantze.

Tanken är att experterna ska hjälpa till att analysera orsaken till att många anställda är sjuka och föreslå åtgärder

Så om en orsak visar sig vara låg bemanning och dålig arbetsmiljö så är det vad man ska åtgärda?

– Ja, men problematiken kan ju se väldigt olika ut. Det kan handla om saker som rör den interna organisationen eller till exempel behov av att samverka bättre med Försäkringskassan, säger Eva Thulin Skantze.

En annan punkt på listan var utbildning för lokala politiker i vilket arbetsmiljöansvar de har som ytterst ansvariga arbetsgivare. För ett år sedan lade SKL upp ett utbildningspaket på sin hemsida med bland annat ett antal informationsfilmer.

LÄS OCKSÅ: Kommunerna där flest blivit sjuka

Hur stort intresset varit från politikerna att lära sig mer om arbetsmiljö är svårt att säga, men enligt SKL har filmerna hittills setts mellan 150 och 600 gånger. Det kan också vara HR-personal som använt materialet. Utbildning om och verktyg för arbetsmiljöarbete finns också framtaget på www.suntarbetsliv.se.

Eva Thulin Skantze lyfter fram den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen som riktar sig till både chefer och skyddsombud. Den presenterades dock redan innan åtgärdspaketet togs fram.

Enligt Sunt arbetsliv har minst nio landsting och 59 kommuner använt utbildningen. Andra saker som genomförts är ett nytt centralt avtal för samverkan och arbetsmiljö, ett stöd för hur arbetsgivare bäst ska upphandla företagshälsovård och bättre möjligheter för sjukskrivna som inte får tillbaka till sin arbetsförmåga att få kompetensutveckling för att kunna jobba med något annat.

LÄS OCKSÅ: Skilda världar mellan kvinnor och män 

Hittills kan man inte se att de samlade åtgärderna haft någon effekt på sjukskrivningstalen. 

Eva Thulin Skantze pekar på att sjukskrivningarna i samhället i stort har planat ut och tror att den utvecklingen också kommer att ske inom offentlig sektor. Men hon betonar att arbetet med åtgärdspaketet är något långsiktigt.

– Från SKL:s sida anser vi inte att man som arbetsgivare ska jobba med arbetsmiljö som ett tillfälligt projekt, utifrån tillfälliga sjuktal eller för att media rapporterar mycket om det. Det Det ska alltid vara en högprioriterad fråga, på flera starka grunder. Det påverkar till exempel möjligheten att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed tillgången på personal och kompetens. Arbetsmiljöarbete är ett långsiktigt arbete och även om sjukskrivningarna viker ska vi inte luta oss tillbaka.

Här kan du läsa om hela åtgärdspaketet:

Sjukfrånvaro

I kommunerna har den totala sjukfrånvaron gått från 6,2 procent 2014 till 6,9 procent 2016.

I landstingen steg sjukfrånvaron från 5,3 procent 2014 till 6,8 procent 2016.

Kvinnorna hade nästan dubbelt så hög sjukfrånvaro som männen.

Siffrorna visar total sjukfrånvarotid av den totala ordinarie arbetstiden.

För 2017 finns ännu inga siffror.

Källa: SKL