SVAR: I Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön sägs att arbetsgivaren ska utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet och vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. Arbetet ska ordnas så att risk för våld eller hot om våld så långt som möjligt förebyggs. Särskilda säkerhetsrutiner ska finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Vid arbete där det finns risk för återkommande våld eller hot om våld ska arbetstagarna få särskilt stöd och handledning och möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation. Arbetsgivaren ska se till att det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten. Om en arbetsuppgift innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som ensamarbete.

Du berättar att det förekommer att patienterna utsätter personalen för våld eller hot om våld och därför kan det ifrågasättas om ensamarbetet är tillåtet. Ni ska i vart fall kunna kalla på snabb hjälp. Ta upp frågan med ditt skyddsombud som kan agera enligt arbetsmiljölagen. Om skyddsombudet anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö ska ombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Efter en sådan framställning ska arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräft-
else på att begäran tagits emot och därefter utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det kan skyddsombudet begära att Arbetsmiljöverket meddelar ett föreläggande eller förbud.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd