SVAR: Du sätter fingret på en fråga där det finns ett stort behov av klargörande lagstiftning som skyddar arbetstagarna. I dag finns bara lagregler om arbetsgivares rätt att kräva registerutdrag av arbetssökande inom vissa verksamheter. I övrigt finns inget förbud för arbetsgivare att kräva att arbetssökande eller anställda visar upp registerutdrag. 

I den verksamhet där du arbetar gäller lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. Enligt den lagen är arbetssökande skyldiga att visa upp utdrag ur belastningsregistret för den som erbjuder arbetet. 

Lagen innehåller inga regler om vad som gäller för redan anställda, men lagstift­aren har i förarbetena sagt att dessa inte bör omfattas av lagen av hänsyn till den personliga integriteten. Till skillnad från en arbetssök­ande kan ju en anställd inte välja att avstå från att lämna registerutdraget.

I brist på ett förbud i denna fråga gäller arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. 

Den rätten innebär att arbetsgivaren får kräva ­registerutdrag om denne har ett särskilt intresse för ett sådant krav och detta intresse väger tyngre än den anställdes personliga integritet. 

Väger den personliga integriteten tyngre har arbetsgivaren inte rätt att kräva registerutdrag. 

Min bedömning är att det finns goda argument för att den anställdes integritet väger tyngre och att ett krav på registerutdrag från en anställd strider mot god sed på arbetsmarknaden. 

Observera att du som anställd trots det inte kan vägra att lämna registerutdrag utan att riskera din anställning. I en sådan tvist med arbetsgivaren är du skyldig att göra som arbetsgivaren säger till dess att en domstol sagt något annat. 

Annett Olofsson, 
jurist på LO-TCO Rättsskydd