– Det är allvarliga brister som framkommer, säger Karin Lilje Gränge, inspektör på Arbetsmiljöverket.

Som KA berättat är arbetsmiljön för chefer inom Frösunda dålig, vilket även påverkar personalen ute i verksamheterna. De senaste åren har omsättningen på chefer inom Frösunda varit mycket stor, och flera före detta anställda och chefer beskriver Frösunda som ett omänskligt företag i kaos.

Och vid en inspektion i höstas hittade Arbetsmiljöverket en lång rad brister i verksamhetschefernas arbetsmiljö, som bekräftar det KA har rapporterat. Arbetsmiljöverket anser att arbetsbelastningen för Frösundas verksamhetschefer och regionchefer är ohälsosam och att det därmed finns risk för ohälsa både på kort och lång sikt om det fortsätter. De har ställt flera omfattande krav på Frösunda.

Arbetsmiljöverket skriver i ett inspektionsmeddelande att det tycks finnas en koppling mellan den stora personalomsättningen och stressen och den höga arbetsbelastningen. Verksamhetscheferna och deras närmaste chefer arbetar ofta utöver ordinarie arbetstid, det finns tecken på ömsesidig brist på förtroende mellan chefer och högsta ledningen och otillräcklig medverkan för arbetstagare och skyddsombud.

Inspektionen gjordes inom ramen för en tillsynsinsats för vad Arbetsmiljöverket kallar första linjens chefer inom vård och omsorg.

Sticker Frösunda ut?

Du kan titta på inspektionsmeddelandena för de andra verksamheterna vi besökt i den här satsningen och bilda dig en egen uppfattning.  Men vi har ställt något fler krav på Frösunda jämfört med de andra vi hittills har besökt, säger Karin Lilje Gränge. 

”Ur arbetsmiljösynpunkt är det en brist om inte alla medarbetare ges möjlighet att medverka.”

Den här inspektionen rör chefer, men det framkommer också några saker som direkt rör personalen ute i verksamheterna. Arbetsmiljöverket skriver att Frösunda har ändrat schemaläggningen för omsorgsmedarbetarna ute i verksamheten så att de i mindre utsträckning arbetar dagtid. Man har också tagit bort möjligheten att komma på betald arbetstid till arbetsplatsträffarna, där arbetsmiljöfrågor tas upp. Det försvårar skyddsombudens och arbetstagarnas möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet och för verksamhetscheferna att hålla möten där alla kan delta. 

– Vi noterade det eftersom det ur arbetsmiljösynpunkt är en brist om inte alla medarbetare ges möjlighet att medverka genom att delta regelbundet på arbetsplatsträffar. De flesta brukar ha det så att det görs på betald arbetstid eller att man får betalt om man kommer in, säger Karin Lilje Gränge.

Hon säger att hon inte kan bedöma hur chefernas arbetsmiljö på just Frösunda påverkat personalen ute i verksamheterna, men säger:

– Generellt så är det såklart så att som chefen mår, det påverkar medarbetarna. Om chefen är tillgänglig påverkar, det borde påverka om det saknas chefer och det är nya chefer och en hög arbetsbelastning för dem, säger Karin Lilje Gränge.

Hon påpekar också att just detta är ett av syftena med tillsynen av första linjens chefer och att det förhoppningsvis ger en positiv inverkan för många fler i verksamheterna.

Karin Lilje Gränge berättar också att genomgående har verksamhetscheferna beskrivit att arbetsbelastningen är så hög att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Av inspektionsmeddelandet framgår också att verksamhetschefer har fått hoppa in och jobba ute i verksamheterna i stället för att ta in vikarier, i syfte att hålla budget. 

Frösunda har förklarat de senaste årens höga personalomsättning med att de håller på med ett förändringsarbete där ”kundens fokus” ska gälla, och att alla inte velat vara med på det. Före detta chefer och fackliga som KA pratat med säger att ”kundens fokus” i praktiken betyder att varenda önskning ska uppfyllas, oavsett om den är bra för kunden eller om den är förenlig med arbetsmiljölagen.

Det här är något som också Arbetsmiljöverket uppmärksammar. I Frösundas arbetsmiljöpolicy står att ”Medarbetare på Frösunda agerar alltid utifrån kundens fokus även i frågor som avser arbetsmiljö.” I ett annat dokument har Frösunda skrivit: ”Om arbetsmiljölagen hamnar i konflikt med övriga lagar som Frösunda arbetar med, ska åtgärder vidtas utifrån kundens fokus.”

Arbetsmiljöverket skriver att de uppfattar det som att Frösunda menar att arbetsmiljölagen kan ställas åt sidan om kundens önskningar kräver det. Arbetsmiljölagen väger lika tungt som andra lagar, påpekar Arbetsmiljöverket, och kräver att Frösunda förtydligar vad de egentligen menar.

”Det man skriver i sin policy är den intentionen man visar omvärlden.”

Sedan dess har Frösunda kommit in med svar på Arbetsmiljöverkets krav. Karin Lilje Gränge säger att Frösunda har ändrat formuleringen om verksamhetschefernas arbetsmiljöuppgifter, men inte den som står i arbetsmiljöpolicyn.

Är det tillräckligt?

– Juridiskt kan vi inte ställa krav på vad de skriver i sin arbetsmiljöpolicy. Men allmänt är det så att det man skriver i sin policy är den intentionen man visar omvärlden att man har med sin verksamhet och det brukar vara så att där står det väsentliga, säger Karin Lilje Gränge. 

Enligt henne är den allvarligaste bristen att det saknats riskbedömning och handlingsplan för hantering av den höga arbetsbelastningen och att det inte gjordes inför förändringen av organisationen som pågått sedan 2013.

Karin Lilje Gränge poängterar att Arbetsmiljöverket vill att Frösunda omsorg undersöker de bakomliggande faktorerna till den höga arbetsbelastningen, så att åtgärderna i handlingsplanen riktar sig mot orsakerna och inte symtomen.

Sedan Arbetsmiljöverket ställde krav på Frösunda i mitten på december förra året, har Frösunda kommit in med svar om hur de ska åtgärda bristerna. Arbetsmiljöverket har sedan begärt in kompletteringar i två omgångar. Den sista kompletteringen ska vara inne på fredag.

Därefter kommer myndigheten bedöma om det behövs fler kompletteringar eller förlängd svarstid, eller om man är nöjd med Frösundas åtgärder. Annars finns också möjligheten att gå vidare med underrättelse om risk för vite.

Fakta: Fler brister hos Frösunda

Fler brister hos Frösunda enligt Arbetsmiljöverket:

Rutiner saknas för att följa upp arbetsmiljön. Frösunda har uppgett att de undersöker chefernas arbetsmiljö med en medarbetarenkät var 18:e månad och att man dessutom kan få stöd av sin närmaste chef. En enkät var 18:e månad är för lite, skriver Arbetsmiljöverket, och påpekar att det inte heller har funnits möjlighet att få stöd av sin närmaste chef.

Skyddskommittén är vilande på obestämd tid, trots att det står i arbetsmiljöpolicyn att en sådan ska finnas.

Introduktionen av nya verksamhetschefer är bristfällig.

Verksamhetscheferna arbetar mycket övertid men det är oklart om finns dokumenterat. Frösunda har fått krav på sig att redovisa för Arbetsmiljöverket att och hur de har dokumenterat detta.

Fakta: Detta är Frösunda

Frösunda är ett av Sveriges största vård- och omsorgsföretag, med ungefär 9 000 anställda. Frösunda bedriver personlig assistans, äldreomsorg, LSS-verksamhet och HVB-hem. Företaget har funnits sedan 1990-talet. I slutet på 90-talet såldes Frösunda till företaget Praktikertjänst och 2007 till ett danskt riskkapitalbolag. Sedan 2011 ägs Frösunda av brittiska riskkapitalbolaget HG Capital. 
Frösunda omsatte 2015 2,9 miljarder kronor och hade en rörelsevinst på 162 miljoner kronor.
Enligt flera affärstidningar är Frösunda på väg in på börsen, något som redan skett med flera av konkurrenterna.