Det är bristen på legitimerade djursjukskötare i Sverige som ligger bakom Jordbruksverkets förslag att tillfälligt utöka djurvårdarnas arbetsuppgifter.

Grunden i deras ursprungliga förslag – som nu varit ute på en första remissrunda – ligger dock kvar. Under sex års tid ska djurvårdare kunna få undantag från det som kallas behandlingsförbud. Genom att de via utbildning utökar sin kompetens inom framför allt narkos ska de förberedas för de nya uppgifterna.

De justeringar som gjorts innebär att djurvårdare inte ska få söva hästar, men de ska få ge hästar lugnande medel. För att de ska få söva sällskapsdjur krävs att de har tre års arbetslivserfarenhet förutom en specifik utbildning. (I det första förslaget skulle det bara behövas ett års erfarenhet.) Den specifika utbildningen ska avslutas med en examen.

Det nya förslaget åker nu ut till berörda parter för en andra remissrunda.

Läs mer om förslagen här.