Nästa varje vecka är det någon som inte kommer hem på grund av dödsolyckor på jobbet, det drabbar omkring 50 personer varje år.

Olyckorna drabbar i högre grad äldre personer, mer än häften av de som omkommer är över 50 år.

Omkring 10 000 personer skadas allvarligt varje år i arbetsplatsolyckor med minst 14 dagars sjukskrivning. Det är oftast yngre som skadas men skadorna blir mer allvarliga för äldre personer.

Värst drabbade branscher är byggindustrin, transportsektorn samt jord- och skogsbruk.

Det handlar om fall från höga höjder, olyckor med maskiner, trädfällning och sparkar från djur.

Uppgifterna kommer från den sammanställning av statistik och befintlig forskning som presenteras i Arbetsmiljöverkets rapporter.

Forskarna som skrivit rapporterna konstaterar att yrkestillhörighet, arbetsplatsens storlek och näringsgren i huvudsak förklarar olycksriskerna, inte individuella faktorer som kön, ålder eller bakgrund.

Men samtidigt hävdar de att det är männen som drabbas värst och då framför allt de yngre.

– Det är de manliga normerna, machokulturen, som är orsaken och inte könet i sig, säger en av forskarna, docent Gunilla Olofsdotter.

Hon menar att machokulturen framhåller fysisk styrka, uthållighet och risktagande framför tänkande om säkerhet i arbetsmiljön.

Forskarnas lösning är att bryta upp branscher som präglas av machokultur för att få in fler kvinnor som inte utsätter sig för risker på samma sätt.

Rapporterna visar också att personer som har tillfälliga anställningar eller är inhyrda drabbas i större utsträckning av arbetsplatsolyckor.

Det beror enligt docent Åsa Ek på att de inte på samma sätt som fast anställda har den utbildning och kompetens som krävs enligt arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Tillfälligt anställda och inhyrda får oftare ta de farligaste och tyngsta arbetsuppgifterna. De är mindre benägna att slå larm om risker i arbetet. Och de vet i mindre utsträckning hur de ska göra för att slå larm eller till vem.

Ledningen på arbetsplatserna brister också i ansvar och kompetens när det gäller att se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar tillfälligt anställda och inhyrda.

Åsa Ek säger att detta inte minst gäller kontrollen av arbetsmiljön för personal som används av underentreprenörer.

För att minska riskerna krävs enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör, Erna Zelmin-Ekenhem, att arbetsgivare har ett genustänk i styrning och ledning, men också att se till att all personal, även tillfälligt anställda och inhyrda, har rätt kompetens och omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kommunals ombudsman Anja Westberg känner igen den bild som forskningsrapporterna beskriver inom jord- och skogsbruk.

–  Det är oftast män som drabbas, på grund av olyckor med maskiner. Enda undantaget är hästbranschen där det är fler kvinnor som skadas av hästar, säger hon.

Kommunal har tagit fram bilderböcker som utan text beskriver risker i arbetsmiljön och hur dessa kan undvikas inom jord- och skogsbruk, trädgårdsodling, skötsel av grönområden inom kyrkans verksamhet samt skötsel av golfbanor.

– Det här är en viktig satsning. Böckerna kan användas av nyanlända som inte kan språket samt av ungdomar i naturbruksutbildningar. Jag tror att de här böckerna också kan användas internationellt, som för skogs- och lantarbetare i Afrika och Asien, säger Anja Westberg.

Fotnot: Bilden ovan är hämtad från Prevents bilderbok ”Jobba säkert i lantbruket”, som Kommunal varit med och tagit fram. Illustrationen är gjord av Patrik Norrman.