SVAR: I offentlighets- och sekretesslagen finns regler om tystnadsplikt för offentligt anställda, men även anställda inom privat driven hälso- och sjukvård har tystnadsplikt. Enligt patientsäkerhetslagen får den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. I lagen finns en uppräkning av vad som avses med hälso- och sjukvårdspersonal. Där ingår bland annat personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter. Din kollega, som jag antar arbetar som undersköterska, omfattas av tystnadsplikten i patientsäkerhetslagen. Om hon utan att ha fått tillstånd av din släkting har pratat med dig om din släktings hälsotillstånd har hon brutit mot tystnadsplikten och skulle därmed kunna dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 

Arbetsgivaren ansvarar för att informera personalen om de regler som gäller för verksamheten. Jag håller med dig om att det är galet att ni inte har fått någon information om sekretess.  

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd

Illustration: Kristin Lidström