Det hela började med att Kommunals skyddsombud runt om i landet anmälde sina arbetsgivare inom hemtjänst till Arbetsmiljöverket, och krävde arbetskläder. Arbetsmiljöverket ställde krav på flera kommuner att arbetskläder ska användas. Däremot sade myndigheten nej till krav om att arbetsgivaren ska bekosta kläderna. 

Två skyddsombud i Malmö överklagade till Förvaltningsrätten, som gav Arbetsmiljöverket rätt. Nästa instans, Kammarrätten, gick däremot på skyddsombudens linje och menade att det visst går att ställa krav på arbetskläder. Domstolen menade att arbetskläder innebär en kostnad för de anställda som bör omfattas av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Malmö kommun överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen och många har väntat på domstolens utslag då det saknades något vägledande ärende i frågan om arbetskläder. Och nu har Högsta förvaltningsdomstolen alltså upphävt Kammarrättens dom och menar att varken arbetsmiljölagen eller föreskrifter ”uttryckligen reglerar arbetsgivarens ansvar för arbetskläder”. Högsta förvaltningsdomstolen har även fattat beslut i ett ärende där Olivia hemtjänst i Danderyd överklagat ett föreläggande från Arbetsmiljöverket om att arbetsgivaren ska ansvara för tvätt av kläder. Enligt domstolen finns inget stöd i lagen för att kräva detta heller.

 

KA AVSLÖJAR: Många bryter mot lag om arbetskläder

 

Däremot gäller Socialstyrelsens föreskrift sedan årsskiftet. Den innebär att all personal i äldreomsorg och LSS ska bära arbetskläder som enbart får bäras på jobbet och tåla tvätt i 60 grader. Många, men inte alla, kommuner har köpt in arbetskläder till följd av detta. Men inte heller den föreskriften säger att arbetsgivaren ska betala arbetskläderna.

– Nej, det står inte någonstans i lagen. Det vi säger är att det ska finnas arbetskläder. Vem som ska betala får arbetsgivaren själva bedöma, har Axana Haggar på Socialstyrelsen tidigare sagt till KA.

Sophie Thörne, arbetsrättschef på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, välkomnar att det nu finns en vägledande dom.

– Högsta förvaltningsdomstolens dom stämmer överens med den bedömning kommunen och SKL gjorde. Det har funnits fog att få frågan prövad i högsta instans men det har tagit en tid.

Tror du att de kommuner som ännu inte infört arbetskläder nu låter bli?

– Nej, det tror jag inte. Vi har sett att många ändå tillhandahåller eller har fattat beslut om arbetskläder även om det inte är ett krav.

Blir det inte svårt att leva upp till Socialstyrelsens föreskrift, om att bära arbetskläder endast på arbetet, byta varje dag och tvätta i minst 60 grader, om inte arbetsgivaren tillhandahåller kläder och står för tvätt?

– Det tror jag att man kan leva upp till utan att tillhandahålla arbetskläderna. Det är viktigt att efterleva Socialstyrelsens föreskrifter också, den frågan tas inte upp i Högsta förvaltningsdomstolen utan det är bara arbetsmiljöspåret. Man kommer inte undan som vårdgivare att säkerställa att föreskrifterna efterlevs, sedan vilken bedömning man kommer fram till beror väl på verksamheten.

Kommunals ombudsman Ann Georgsson är inte glad över domarna.

– Det är märkligt att ha en föreskrift och sedan inte ha en arbetsmiljölag som stödjer det. Arbetsmiljöverket behöver titta på Socialstyrelsens föreskrift och utforma en föreskrift som täcker det.

Enligt Ann Georgssons uppfattning betyder Socialstyrelsens föreskrift ändå att arbetsgivaren måste ansvara för tvätt av kläderna och att bekosta dem.

– Jag menar att om man ska kunna uppfylla föreskrifterna så måste man tillhandahålla kläderna också, annars blir det orimligt.

Ann Georgsson understryker att Kommunal kommer att fortsätta driva frågan om arbetskläder.

– Vi kommer titta på vår möjlighet att driva det här till EU-rätten för Högsta förvaltningsdomstolen har inte tagit hänsyn till EU-direktivet som vi hänvisade till i Kammarrätten. Det handlar om att det är en kostnad som ska bäras av arbetsgivaren utifrån arbetsmiljöansvaret.