SVAR: Enligt las ska en arbetstagare som vikarierat hos en och samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, automatiskt få en tillsvidareanställning. Motsvarande gäller den som varit anställd i allmän visstidsanställning. De båda anställningsformerna räknas var för sig, men kollektivavtal kan ange annat. I Allmänna Bestämmelser finns till exempel en regel för arbetsgivare som mixar vikariat och allmän visstidsanställning. Har arbetstagaren arbetat på det sättet i sammanlagt mer än tre år under en femårsperiod, ska arbetstagaren tillsvidareanställas.
Det du beskriver grundar sig troligen i en dom från år 2002 i Arbetsdomstolen. Enligt denna gäller inte omvandlingsbestämmelsen i las för obehöriga lärare, eftersom skollagen föreskriver att enbart behöriga lärare kan anställas utan tidsbegränsning.   För personal inom sjukvården finns också en förordning om behörighet för läkare, barnmorskor, sjuksköterskor med flera. Men det finns inga regler om behörighet för undersköterskor. Om inte lag eller förordning säger annat gäller alltså reglerna i las och en arbetsgivare kan inte ”runda” dessa genom att kräva undersköterskeutbildning för att få tillsvidareanställning.

Arbetstagare som vikarierar som undersköterskor upparbetar alltså företrädesrätt till återanställning och ska ha tillsvidareanställningar som undersköterskor när de arbetat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Det är sedan upp till arbetsgivaren att se till att dessa arbetstag-
are får lämplig utbildning.

Annett Olofsson,
jurist på LO-TCO Rättsskydd, expert på lagar, avtal och arbetsrätt