Den fyraåriga satsningen, som omfattat drygt fyra miljarder i statligt stöd till kommuner, landsting och privata vårdgivare, går mot sitt slut. Projektledaren, läkarförbundets förra ordförande Eva Nilsson Bågenholm är nöjd men pekar på att det fortfarande finns stora skillnader över landet.

– Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det under dessa fyra år skett stora, snabba och positiva förändringar inom vissa områden medan det inom andra har varit svårare, säger hon i en kommentar på Socialdepartementets hemsida.

I en slutrapport pekar Eva Nilsson Bågenholm bland annat på att förskrivningen av olämpliga läkemedel minskat, något som KA har skrivit om.

Fler äldre har också fått genomgå en demensutredning på vårdcentralen. Anledningen är enligt rapporten bland annat att fler verksamheter börjat använda sig av det nationella kvalitetsregistret SveDem (Svenska Demensregistret).

I verksamheter som har arbetat med riskbedömningar i Senior alert har fallolyckorna minskat med 30 procent. Där man med samma verktyg har kontrollerat de äldres viktnedgång, har man också lyckats minska andelen äldre som drabbats av kraftiga viktminskningar. Samtidigt har på många håll personalen upplevt att arbetet inneburit en ökad administrativ börda, påpekar Bågenholm.

Det övergripande målet med satsningen är att alla som är inblandade i vården av de allra sjukaste gamla ska samarbeta. Och där går det fortfarande långsamt i vissa kommuner och landsting. Enligt Eva Nilsson Bågenholm kommer det behövas fortsatt statligt stöd för att landets gamla ska få en bra vård. 

Här kan du gå in och titta hur resultaten ser ut i din kommun.

Fem prioriterade områden

Satsningen på de mest sjuka äldre har pågått i fyra år och kostat 4,3 miljarder konor. Pengarna har gått till kommuner och landsting, samt privata verksamheter inom vård och omsorg. Målgruppen är personer som är äldre än 65 år och som har en omfattande funktionsned-sättning till följd av åldrande, skada eller sjukdom. De beräknas uppgå till nära 20 procent av befolkningen över 65 år. Läs hela rapporten här.

Fem områden valdes ut som var lättare än andra att mäta resultaten för:

  • Preventivt arbetssätt.
  • God vård vid demenssjukdom.
  • God vård i livets slutskede.
  • God läkemedelsbehandling för äldre.
  • Sammanhållen vård och omsorg.