Kongressens viktigaste politiska beslut handlar om att fortsätta arbeta för bättre offentligt finansierade tjänster till medborgarna och bättre villkor för dem som arbetar med att utföra dessa arbeten.

Till största delen inriktar sig EPSU på att försöka påverka på EU–nivå. Deras största framgång är att de genom en namninsamling lyckades få EU–kommissionen att backa från planerna på att avreglera försörjningen av vatten och sanitet i medlemsländerna.

Tack vare EPSU:s kampanj är nu vatten och sanitet undantaget från framtida avregleringar på EU–nivå.

EPSU:s kongress fattade beslut om att fortsätta sina kampanjer till stöd för bättre vård, omsorg, utbildning, kollektivtrafik och andra delar av offentligt finansierad service.

Tidigare var EPSU emot privatiseringar viket vållade vissa problem för Kommunal som ju också organiserar privat anställda och har kollektivavtal med privata arbetsgivare.

– Jag tycker att det är viktigare att tala om offentlig finansiering än privatiseringen i sig. Det är stor skillnad på avreglering i Sverige, där social välfärd ändå kommer alla till del på grund av att den betalas via skattsedeln, jämfört med länder där avreglering betyder att var och en måste betala allt själv i fortsättningen, säger Annelie Nordström.

EPSU:s krav är att EU inte ensidigt får spara sig ur krisen utan måste satsa på social välfärd och investeringar som ger fler jobb. Kongressen i Toulouse ses som en framgång bland de svenska deltagarna. De enhälliga beslut som fattades om EPSU:s kommande arbete var också en signal om att de nordiska förbundens strävan att bli mer accepterade hade lyckats.

Som i många andra fackliga internationaler i Europa finns ofta en spänning mellan nordiska och övriga fack. I Norden är facken starkare, med fler medlemmar och en arbetsmarknadsmodell som bygger på kollektivavtal. Det fackliga arbetet går där till stor del ut på att förhandla med arbetsgivare och ha en dialog med politikerna.

I andra europeiska länder är facken svagare med färre medlemmar och mer begränsad rätt eller möjlighet att träffa kollektivavtal. Arbetsgivares och politikers dörrar är oftare stängda för dem,

I dessa länder är den fackliga traditionen därför att manifestera sina krav och missnöjen genom strejker och demonstrationer som även icke medlemmar deltar i.

De nordiska länderna vill gärna framhäva sin modell som bättre och mer framgångsrik vilket andra fack ofta irriterar sig på.

Inför kongressen i Toulouse bestämde sig Kommunal och övriga nordiska fack i EPSU att försöka minska de spänningar som finns mellan dem och andra förbund.

– Jag tycker att denna kongress visar att vi har lyckats. Stämningen här har varit väldigt bra, säger Annelie Nordström.

Under ett par års tid har de nordiska facken ökat utbytet med övriga förbund inom EPSU. De har bjudit in till dialog och där också aktivt lyssnat på vad de andra förbunden har för erfarenheter att dra lärdom av.

En sådan fråga gäller organisering och rekrytering av nya medlemmar. När de nordiska förbunden inför kongressen ville att EPSU aktivt ska arbeta för fler fackliga medlemmar vållade det först protester från förbund som inte tycker att detta är en viktig fråga. Dessa förbund ansåg att påverkan på EU–nivå är en viktigare fråga att satsa på.

– Men vi lyckades få alla att förstå hur viktigt det är med fler medlemmar för att kunna ha styrkan att påverka arbetsgivare, politiker i hemländerna och i EU. Vi har då inte bara talat om hur vi gjort i Norden för att få fler medlemmar. Lika viktigt har varit att lyssna på de erfarenheter som andra förbund har av rekrytering.

Det resulterade i att kongressen enhälligt stödde förslaget om att satsa på rekrytering och organisering.

– Som ny ordförande i EPSU kommer jag att driva detta stenhårt. Organisering och rekrytering är nödvändigt om vi ska lyckas få igenom våra krav, säger Annelie Nordström.

De beslut som fattades vid kongressen har förberetts och kompromissats fram i EPSU:s styrelse. I vissa fall har förberedelserna pågått i ett par år innan ombuden samlades i Toulouse. Därför var det aldrig någon som argumenterade emot de förslag det skulle fattas beslut om.

Men ett par frågor var nya och kom upp i sista stund. Det ena gällde ett uttalande som protesterade emot ett lagförslag i Spanien om att ta ifrån kvinnor rätten till abort utom i ytterst begränsade fall. Detta uttalande stöddes av alla kongressombud utom en manlig delegat från Rumänien.

Ett annat förslag från de nordiska facken om ökad insatser från EPSU till stöd för facken i Ryssland och Östeuropa utanför EU skapade i sista stund stora motsättningar i EPSU:s styrelse.

Förbund från Tyskland och Frankrike är emot att satsa kraft på områden utanför EU. Förbund från Grekland, Italien och andra krisländer menar att EPSU i första hand ska satsa kraft på att hjälpa dem.

Kompromissen i styrelsen blev att de nordiska facken tog tillbaka sitt förslag mot att styrelsen lovade att ändå ge stöd till Ryssland och Östeuropa utan att det blir bindande beslut om detta vid kongressen.

– I annat fall hade vi fått en öppen spricka vid kongressen. Det ville vi undvika, säger Annelie Nordström.

I sitt avslutningstal betonade hon vikten av ordning och reda på arbetsmarknaden och kampen mot social dumping.

– Vi är för fri rörlighet. Men det får inte innebära att arbetsgivare kan konkurrera genom att anlita utländsk arbetskraft med lägre löner och sämre villkor. Vi måste stärka de fackliga rättigheterna i Europa. Valet till EU–parlamentet är ett vägskäl för Europa. Vi måste ta vårt ansvar. Europa behöver ett maktskifte nu, sa Annelie Nordström.