SVAR: Om arbetsgivaren inför fasta scheman i strid med gällande kollektivavtal kan denne bli skyldig att betala skadestånd till facket och till fackets medlemmar för kollektivavtalsbrott. Vill facket kräva skadestånd för detta brott ska man kalla arbetsgivaren till en tvisteförhandling. Går det inte att komma överens vid en sådan förhandling kan facket ta tvisten vidare till Arbetsdomstolen.

Påföljden för att bryta mot kollektivavtalet är alltså skadestånd. En arbetsgivare som bryter mot kollektivavtalet gör sig inte skyldig till något brottsligt och kan inte ådömas straff.

11:e paragrafen i medbestämmandelagen gäller när en arbetsgivare tänker besluta om en viktigare förändring av verksamheten eller en viktig-are förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som är medlem i facket. Arbetsgivaren är skyldig att före sådana beslut kalla till förhandling och förhandla med det fack som har kollektivavtalet.

Syftet med förhandlingen är att facket ska få möjlighet att lägga fram sina synpunkter och försöka påverka arbetsgivarens beslut. Efter att arbetsgivaren genomfört förhandling enligt den aktuella paragrafen i MBL fattar arbetsgivaren det beslut som arbetsgivaren anser lämpligt.

En förhandling enligt ovanstående kan inte ogiltigförklaras. Att en sådan förhandling är genomförd är dock inget hinder för att kräva skadestånd för kollektivavtalsbrott.