SVAR: Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren underlätta för både manliga och kvinnliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. I föräldraledighetslagen finns regler om att en förälder har rätt till förkortad normalarbetstid med upp till en fjärdedel för barn som inte fyllt åtta år eller som är äldre än så, men inte avslutat sitt första skolår.
Vid förkortning av arbetstiden får ledigheten spridas över arbetsveckans samtliga dagar eller förläggas till viss dag eller vissa av arbetsveckans dagar. Kort sagt, om det är möjligt för verksamheten bör stor hänsyn tas till hur du vill ha det. Kontakta Kommunal där du bor för fortsatta schemadiskussioner för dig.