Sett till andra former av sexuella övergrepp – som att mot sin vilja ha blivit smekt, kysst, fasthållen, haft sex på grund av psykisk påtryckning – svarade 42 procent av kvinnorna och 15 procent av männen att de utsatts för det.

Undersökningen har gjorts med hjälp av SCB bland 10 000 kvinnor och lika många män mellan 18 och 74 år. 52 procent svarade. Bland kvinnorna var sexuellt och psykiskt våld från en partner vanligare, medan män oftare utsattes för allvarligt fysiskt våld från en okänd man.

Av de kvinnor som hade blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, hade drygt 40 procent även blivit utsatta för detta i vuxen ålder. Bland män var siffran 13 procent.

– Vi ser en påtaglig koppling mellan utsatthet för våld i barndomen och utsatthet senare i livet, och det oberoende av vilken typ av våld de har utsatts för. Det gäller både kvinnor och män. Men utifrån de resultat som presenteras i denna rapport går det inte att bedöma i vilken utsträckning det är den tidiga utsattheten eller andra psykosociala omständigheter som orsakar ökad risk för senare utsatthet, säger Tommy Andersson, docent vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, och forskningsledare för studien.

Studien visar också att de personer som utsatts för allvarligt sexuellt våld, i betydligt högre grad än andra haft depression, riskbruk av alkohol och självskadebettende någon gång i livet. Besvär som huvudvärk, smärta i axlar eller nacke eller tarmbesvär var också vanligare hos dem som utsatts för sexuellt våld.

NCK arbetar på uppdrag av regeringen för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Undersökningen presenteras i dag i riksdagen. Rapporten heter Våld och hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa (se länk).