Mannens arbetsgivare, Billund kommun, hävdar att uppsägningen beror på arbetsbrist. Kommunen förnekar diskriminering och att uppsägningen beror på mannens fetma även om den medger att hans vikt kom på tal under ett möte med dagbarnvårdarens chef och en facklig förtroendeman.

Fackförbundet FOA hjälper mannen att föra hans talan i dansk domstol mot kommunens beslut. Förbundet menar att dagbarnvårdaren har blivit diskriminerad.

Domstolen har i sin tur frågat EU-domstolen om det strider mot EU-rätten att diskriminera feta.

Om EU-domstolen skulle komma fram till att det inte är förbjudet att diskriminera någon på grund av dennes vikt så menar FOA att dagbarnvårdarens fetma ska ses som ett funktionshinder. Enligt dansk lag och EU-rätten får ingen med ett funktionshinder diskrimineras.
Billunds kommun håller inte med om att fetma är ett funktionshinder, därför frågar den danska domstolen EU-domstolen också om innebörden i begreppet funktionshinder.
Målet beskrivs i nyhetsbrevet EU&arbetsrätt.