Fler besök på Arbetsförmedlingen och digitala redovisningar om vad som gjorts för att få ett arbete. Det blir verkligheten för alla arbetslösa från 1 september, efter beslut av regeringen.
  Enligt de nya reglerna ska alla arbetslösa varje månad lämna in en aktivitetsrapport i vilken man redovisar sökta arbeten, anställningsintervjuer, kurser etc. Rapporterna ska sedan ligga till grund för besöken med arbetsförmedlaren. Tanken är att mötena därigenom ska bli mer konstruktiva istället för att man som nu ”börjar från början” och gå igenom vad som hänt sedan förra gången.
  – Varje rapport ska i princip följas upp med ett möte eller ett telefonsamtal. Det gör att vi kommer att behöva träffa de arbetslösa oftare än vi gör idag. Nu blir bottenplattan en gång i månaden och ännu oftare för vissa grupper. Snittet för besöken måste upp, säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Redovisningen är ganska enkel, men sammantaget handlar det om runt 500 000 aktivitetsrapporter som Arbetsförmedlingen ska gå igenom varje månad. Varje enskild rapport ska bedömas utifrån varje enskild handlingsplan. Varför gör man det här?
  – Den politiska tanken är väl att få ner arbetslösheten. Det finns forskningsunderlag på att hög sökverksamhet gör att man snabbare kommer i jobb, säger Clas Olsson.

Den som inte lämnar in sin rapport, inte söker anvisade arbeten eller inte kommer på inplanerade besök på Arbetsförmedlingen straffas. I dag kan man direkt få nedsatt ersättning om man inte följer reglerna. Från 1 september kommer sanktionerna att sättas in stegvis.
  – Det är bättre att ha en trappa med sanktioner än att klippa till direkt. Nu kommer systemet mer att fungera som en väckarklocka, säger Clas Olsson.
  Lämnar du inte in en aktivitetsrapport eller söker anvisat arbete får du tillexempel en varning första gången. Andra gången blir du av med ersättning en dag. Tredje gången blir du av med ersättningen i fem dagar och så vidare fram till femte gången då du helt förlorar rätten till ersättning.

Anders Bergström, tredje vice ordförande i Kommunal samt ordförande för förbundets a-kassa tycker att det finns fördelar med det nya systemet:
  – Sanktionsdelen är inte så tokig. Att man får en varning först och att det därefter trappas upp. Men det är ett väldigt byråkratiskt system – att man själv ska rapportera in allting – och det kräver väldigt mycket mer administration både för kassan och för medlemmen.
  Kommunals a-kassa har anställt ett tiotal nya handläggare som enbart ska hantera den administration som följer av de nya reglerna.
För att bekosta det har man fått ett tillfälligt bidrag på 7,4 miljoner kronor, men hur kostnaden ska finansieras därefter är oklart, säger Anders Bergström, ordförande i Kommunals a-kassa.

Nya regler för a-kassa från 1 september 2013

• Alla som är öppet arbetslösa ska lämna aktivitetsrapporter, oavsett vilken sorts ersättning man har (a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, kommunalt försörjningsstöd, nyanlända med etableringsersättning).
• Arbetslösa med a-kassa ska lämna in med början 1 oktober. Sedan följer övriga grupper under hösten.
• Det handlar om runt 500 000 personer som varje månad ska lämna in en aktivitetsrapport.
• Rapporten kan lämnas in via webben (med lösen och id eller e-legitimation), på en av förmedlingarnas kunddatorer eller muntligen vid besök.
• Alla a-kassor och Arbetslöshetskassornas samorganisation får sammanlagt ett tillfälligt bidrag på 46 miljoner kronor för det merarbete som följer av de nya reglerna.
• Med det nya systemet kommer arbetslöshetskassorna att ha hela utredningsansvaret och fatta beslut om sanktioner.

Nya sanktionssystemet

Om du missköter arbetssökandet
(sen med aktivitetsrapporten, säker inte anvisat arbete, kommer inte på inplanerade möten, söker inte arbete aktivt)
Första gången: Varning
Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning 1 dag.
Tredje gången: Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar.
Fjärde gången: Avstängd från rätten till ersättning 10 dagar.
Femte gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetstillstånd är uppfyllt.

Om du förlänger tiden i arbetslöshet
( tackar nej till erbjudet arbete, tackar nej till program)
Första gången: Avstängd från rätten till ersättning 5 dagar.
Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning 10 dagar.
Tredje gången: Avstängd från rätten till ersättning 45 dagar.
Fjärde gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetstillstånd är uppfyllt.

Om du orsakar din arbetslöshet
(säger upp dig, blir uppsagd för otillbörligt uppträdande, lämnar ett arbetsmarknadspolitiskt program)
Första gången: Avstängd från rätten till ersättning 45 dagar (eller 20 dagar om jobbet/programmet var max 10 dagar).
Andra gången: Avstängd från rätten till ersättning ytterligare 45 dagar (eller 20 dagar om jobbet/programmet var max 10 dagar).
Tredje gången: Rätten till ersättning är förlorad tills ett nytt arbetstillstånd är uppfyllt.