I fredags lämnades betänkandet ”Privata utförare – kontroll och insyn”, som har gjorts på uppdrag av regeringen, över till finansmarknadsministern Peter Norman.
  På DN Debatt skriver utredaren Johan Höök att det övergripande ansvaret för verksamheten alltid ligger på kommun och landsting, även om den bedrivs i privat regi. Kommunerna och landstingen kan inte hänvisa till att det går att byta utförare om kvaliteten brister, och därför måste de se till att lagar och föreskrifter följs. 

Johan Höök konstaterar att det finns skillnader mellan kommunernas kontroller. Vissa är ambitiösa, medan andra bara gör något enstaka besök innan ett avtal förlängs. Som KA har visat i flera granskningar av hemtjänsten och LOV i Stockholms län så är kommunerna dåliga på att kontrollera arbetsvillkoren i hemtjänstföretagen. Det finns exempelvis företag som inte betalar sina anställda för förflyttningstiden mellan brukarna, men bara en av nitton kommuner kontrollerar det.
  För att förbättra kontrollen och insynen föreslår Johan Höök att fullmäktige ska vara skyldiga att anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning och kontroll. Programmet ska omprövas varje mandatperiod och alla kommuner och landsting måste ställa upp tydliga mål för de privata utförarna vad gäller kvaliteten.
  Kommer det inte fortsätta att vara stora skillnader när innehållet i det här programmet beslutas på lokal nivå?
  – Det finns naturligtvis en sådan risk, men poängen som jag ser det är att det är svårt att föreskriva exakt likadant till alla och det beror också på vilken verksamhet det gäller. Men det blir en lokal politisk debatt där man får diskutera vad som är rimligt, säger Johan Höök till KA.

Utredningen föreslår även att det ska skrivas in i kommunallagen att kommunerna och landstingen är skyldiga att försäkra medborgarna möjligheter till insyn. Men Johan Höök tror inte på att ställa krav på att offentlighetsprincipen ska omfatta även privata företag, och inte heller på ”öppna böcker”, att ekonomin måste redovisas ner på enhetsnivå, eftersom han menar att det skulle strida mot EU-rätten. EU-rätten begränsar enligt honom också vilka krav som kan ställas på privata utförare. Men uppgifter om personalen och dess kompetens, utbildningsnivå och kapacitet ska kunna lämnas ut.
  Utredningen har inga förslag som handlar specifikt om att arbetsvillkoren ska kontrolleras. Däremot säger Johan Höök att kommunerna kan bestämma sig för att arbetsvillkoren ska ingå i det som de kontrollerar.
  – Det kan tänkas gälla det också. Det blir ju en lokal bedömning, säger Johan Höök.

Något förslag om meddelarfrihet för de anställda finns inte. Det har kritiserats av Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, som till TT säger att utredningen är ”en tunn soppa”. Men Johan Höök hänvisar till att det utreds i en annan statlig utredning.
  – Det finns en helt egen utredning som tittar på meddelarfriheten, det var inte vår fråga över huvud taget.
  Samma sak säger han om att utredningen inte har några förslag på hur kommunal verksamhet ska kontrolleras – något som kritiseras av Vårdföretagarna i en skriftlig kommentar.
  – Det ingick inte i våra direktiv att titta på egenregiverksamjet, utan fokus var att titta på privata verksamheter, säger Johan Höök.
  Vårdföretagarna ställer sig generellt positiva till förslagen, men är kritiska till att programmen för hur kontrollen ska se ut kan rivas upp varje mandatperiod.

Förslagen är ett delbetänkande i utredningen om en kommunallag för framtiden. Nu ska de ut på remiss och kan träda i kraft tidigast nästa sommar.