En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar till Kommunals kongress. Förbundsstyrelsen talar om ifall den stödjer förslaget. På kongressen röstar ombuden om förslaget ska genomföras eller inte. Ofta följer man förbundsstyrelsens linje.

Här presenterar KA ett urval av motionerna och svaren.

Pension

Fyra motioner har kommit in om pensionen.  I några föreslås fryst eller sänkt pensionsålder. Några vill att Kommunal ska se till att pensionen inte blir för låg. Alla är överens om att man måste kunna leva på sin pension.
Svar:
Förbundsstyrelsen säger nej till att kräva lägre eller fryst pensions ålder utan väljer att jobba för det genom att påverka villkoren för arbetslivet och verka för högre löner, bättre arbetsmiljö och bättre arbetsvillkor

Legitimerade undersköterskor

Tre olika motioner har kommit in om legitimation för undersköterskor och vårdpersonal inom sjukvård och omsorg. En av dem vill också att Kommunal ska utreda vad det skulle betyda att införa det.
Svar:
Man säger nej till legitimation. Kravet har ställts på flera kongresser men alltid fått avslag. Det nya i år är att förbundsstyrelsen säger ja till att tillsätta en utredning om vad en legitimation skulle innebära.

Arbetstid

Flera av motionerna handlar om rätt till heltid men ännu fler om arbetstidsförkortning.
Svar:
Förbundsstyrelsen säger ja till motionerna om rätt till heltid, även om Kommunal redan har det som en prioriterad fråga.
  Kortare arbetstid är däremot något som skulle försvåra finansieringen av välfärdstjänsterna, enligt Kommunal, som därmed avvisar förslagen. Förbundet hänvisar bland annat till sin handlingsplan för arbetstidsfrågan. 30 timmars arbetsvecka är däremot en vision för Kommunal, enligt förbundet.

Tandvårdsförsäkring

Femton motioner om tandvårdförsäkring har lämnats in. Några vill att det ska ingå i medlemsavgiften och en del att det ska vara valbart som tilläggsförsäkring.
Svar:
Förbundsstyrelsen säger nej till en försäkring inbakad i medlemsavgiften. Man tycker inte att man har råd. Det blir också nej till en tilläggsförsäkring. Däremot vill man tillsammans med LO verka för en försäkring genom Folksam och undersöka om medlemmarnas intresse för det.

A-kassans tak

Ersättningen till arbetslösa från a-kassan är högst 680 kronor per dag och har inte ökat på många år. Fyra motioner handlar om att den borde höjas så att alla verkligen kan få minst 80 procent av sin lön i a-kassa och att Kommunal ska jobba för det.
Svar:
Motionerna får ja. Alla borde få minst 80 procent av sin lön i a-kassa menar förbundsstyrelsen som ska verka för det.

Arbetsmiljö

Kommunal Stockholm vill återinföra kraven på dispensansökan för arbetsgivare som vill att personalen jobbar mer övertid än lagens 200 timmar per år.
Svar:
Förbundsstyrelsen bifaller förslaget. 2011 ändrades lagen och enligt Kommunal i Stockholm så tolkar många arbetsgivare lagen som att det nu är fullt möjligt, utan dispensansökan, att lägga ut 350 timmars övertid per år och individ.

Nattis

Barnomsorg på obekväm arbetstid krävs i flera motioner. Rätten ska slås fast i lagen.
Svar:
Förbundsstyrelsen tillstyrker.

Höj retroaktivt

Idag får föräldralediga och sjukskriva höjd ersättning först från den dagen den lokala lönerevisionen är klar. Om det centrala avtalet saknar individgaranti utgår ingen ersättning retroaktivit. Därför ska Kommunal arbeta för att Försäkringskassan ändrar reglerna så att samma regler gäller både för sjuka, föräldralediga och de som arbetar.
Svar:
Det är osolidariskt att göra skillnad på löntagare som arbetar och löntagare som är sjukskrivna eller föräldralediga. Samma tidpunkt för retroaktiv höjning ska gälla för alla, därför säger förbundsstyrelsen ja till motionen.

Friår

Inför friåret igen. Ge anställa möjlighet att utveckla ett intresse under ett år och låt arbetslösa ungdomar testa ett jobb.
Svar:
Utvärderingar av friårsförsöket 2002-2004 har visat att det oftast inte var långtidsarbetslösa som fick vikariaten. Rapporter visar att arbetsutbudet minskade och att färre arbetade timmar på sikt kan leda till lägre BNP. Därför vill förbundsstyrelsen inte prioritera friåret, i stället finns det andra insatser som är till större hjälp för arbetslösa ungdomar.

Avskaffa karensdagen

Många utsätts för smitta i jobbet som leder till egen sjukskrivning. I 28 motioner ställs krav på att karensdagen avskaffas, att nya regler införs och att det utreds hur många som går till jobbet när de är sjuka.
Svar:
Förbundsstyrelsen påminner om Kommunals förslag om karensavdrag som innebär ett avdrag på en femtedels veckoinkomst, istället för en dags eller ett arbetspass inkomstbortfall. I dag slipper anställda i vissa landsting karensdagen vid vinterkräksjuka. Nu vill man undersöka om detta kan bli en allmän regel för de som utsätts för smitta. Samtidigt betonas att högre löner skulle minska den ekonomiska förlusten vid sjukdom. Och att konsekvenser av sjuknärvaro ska studeras.

Mer arbetsmiljö

Bland motionerna finns krav på höjda bötesbelopp för arbetsmiljöbrott, högre personaltäthet, mindre arbetsgrupper och arbetskläder. En sektion i Bergslagen vill att golf och ridning ska ses som skattefri motion/friskvård. Företagshälsovård och kontanthanteringen på bussarna finns också med.
Svar:
Förbundsstyrelsen säger ja till allt utom motionen från Bergslagen. Att påverka Skatteverket om golf och ridning är inget de anser att Kommunal ska använda resurser till.

Körkort

En motion föreslår att Kommunal ska verka för att B-körkort ska finnas som valbar kurs på gymnasiets omvårdnadsprogram. Många har idag inte råd att ta körkort samtidigt som det krävs i många kommunalaryrken.
Svar:
Motionen får fullt stöd. Förbundsstyrelsen menar att ett körkort skulle göra att fler vill gå utbildningen och att de som gått den lättare skulle få jobb.

Utbildning av skötare, barnskötare och undersköterskor

Det behövs utbildningar av högre kvalitet som är lika över hela landet för skötare, underskötare och barnskötare menar två olika motionsskrivare. Det handlar särskilt om att kunna specialisera sig efter gymnasiet.
Svar:
 Förbundsstyrelsen håller med och menar att det framförallt behövs bra möjligheter till vidarutbildning. Det vill de verka för.

Försäkring rygg,
nacke och axlar

Många kommunalare får förslitningsskador i bland annat rygg, nacke och axlar. Två motioner har kommit in som vill att den typen av skador ska finnas med i Kommunals försäkring.
Svar:
Det blir ja till att undersöka det. Förbundsstyrelsen diskutera med Folksam om det går att ta in diagnoser av den typen i sjuk- och efterlevandeförsäkringen.

Språk och facket

En motion föreslår att fackliga företrädare ska utbildas i engelska med fokus på fackliga termer. Den som skrivit motionen menar att det behövs när man har mer internationella kontakter på arbetsmarknaden. En annan motion föreslår att medlemmar ska få mer info på sina egna språk.
Svar:
Eftersom det redan finns en facklig svensk/engelska ordlista och eftersom man redan har information på många språk både på nätet och i pappersform så får motionerna inget stöd.

Socialism

Ta fram fackliga handlingsprogam om löner, vinst, välfärd, arbetsorganisation och medlemsinflytande som konkretiserar målet om socialism i Kommunals stadgar. Det kräver sektion 28 i Stockholm, avdelningen vill avslå.
Svar:
Arbetet pågår på flera sätt, exempel är den lönepolitiska rapporten och den välfärdpolitiska rapporten. Här nämns också den nya fackligt-politiska plattformen med politiska krav som Kommunal driver för att Socialdemokraterna ska göra dem till sina.

Skrota Kommunalkortet

Medlemskortet har en icke förmånlig kredit, en del av räntan samt avgifterna återgår till LO och förbunden på medlemmarnas bekostnad. Räntesatsen är högre än många bankers. Därför kräver en motion att samarbetet med Entercard och erbjudandet om kortkredit avslutas och Kommunals medlemslån i bank förbättras.
Svar:
Det är frivilligt om man att ansluta sig till kreditkortet, kraven för att få det är stränga, 55 dagar är räntefritt och kortet ger rabatter. Utifrån det avslås kraven på att kortet ska avskaffas. Villkoren för medlemslån i bank bedöms bra i förhållande till andra.