SVAR: Om jag förstår det rätt är du anställd av ett privat bolag som bedriver assistansverksamhet. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal gäller ”Avtal personlig assistans”. Enligt detta kollektivavtal ska arbetstagare under sin anställning och efteråt iaktta diskretion rörande verksamhetens/brukarens angelägenheter. Arbetstagaren ska också iaktta tystnadsplikt beträffande uppgifter om enskilda personer, som arbetstagaren till följd av sin anställning fått kännedom om och vars yppande kan vålla skada för enskild person eller närstående.
  Det du beskriver i din fråga är ekonomiska missförhållanden. Om fusket med assistansersättningen avslöjas har jag svårt att se att det skulle vålla skada för någon enskild person eller närstående. Den tystnadsplikt du har enligt kollektivavtalet hindrar dig troligen inte från att anmäla bolagets fusk till Försäkringskassan eller kommunen. Men som privatanställd arbetstagare är du skyldig att vara lojal med din arbetsgivare, annars riskerar du bli uppsagd eller avskedad. Lojalitetsplikten innebär att du inte får skada arbetsgivaren.
  Enligt Arbetsdomstolen ska arbetstagaren vända sig till arbetsgivaren och påtala missförhållandena innan arbetstagaren vänder sig till myndighet, ”i vart fall om det inte gäller mycket allvarliga regelöverträdelser eller missförhållanden”. Men det senare är svårt att veta. För att vara på den säkra sidan bör du alltså ta upp missförhållandena med någon ansvarig på bolaget innan du vänder dig till kommunen eller Försäkringskassan. Skulle du då utsättas för repressalier ska du omedelbart kontakta din lokala fackliga företrädare. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen har tillsatt en utredning om meddelarfrihet, det vill säga rätt att lämna uppgifter till media, för privat anställda i skattefinansierad verksamhet. Utredningsuppdraget ska vara klart hösten 2013.
/Annett Olofsson