När jag skrev in familjen på stadsdelskontoret passade jag på att fråga tolken om en rad olika saker. Det var alltifrån det politiska läget i parlamentet till privat barnomsorg. Hon hjälpte mig vidare till avdelningen som handlade barnomsorg.

Ett demografiskt dilemma.

Japan har under många år försökt att underlätta för föräldrar att kombinera arbete med barn. Det har gått mycket trögt. Prognosen för den demografiska utvecklingen pekar på att år 2030 kommer en av tre att vara över 65 år. Den siffran kommer succesivt att öka till två av fem år 2055. Prognosen visar också att om sysselsättningsnivån ligger kvar på samma nivå som idag kommer antalet personer i arbetskraften att minska med nära 11 miljoner i förhållande till idag. Man försöker därför hitta vägar att öka arbetskraftsdeltagandet.
  Insatserna fokuserar på att öka ge stöd till äldre arbetstagare (över 60 år) att fortsätta yrkesarbeta, att underlätta för yngre (15-29 år) att snabbt komma in och få en fast förankring på arbetsmarknaden och att stötta balansen mellan arbete och familj i den stora åldersgruppen mellan 30 och 59 år. I den sistnämnda gruppen utgör kvinnor den största arbetskraftsreserven. Där har Japan mycket kvar att göra. 

Många väljer bort familj och barn.

Trots att många japaner vill gifta sig och skaffa barn, innebär svårigheterna att kombinera arbete och familj att många avstår. Kvinnor har svårt att komma tillbaka till arbete efter barnafödande.  I åldersgrupperna 30-34 år, 35-39 år och 40-44 år ligger sysselsättningsgraden för kvinnor runt 10 procentenheter lägre än dess potential. Där finns en stor arbetskraftsreserv.

Behov av en modern arbetskultur, en social infrastruktur och ökad jämställdhet.

För att öka kvinnors deltagande i arbetskraften är det framför allt två insatser som krävs. För det första handlar det om skapa en balans mellan arbete och familj, vilket kommer att kräva en annan arbetskultur. För det andra måste det skapas en social infrastruktur som möjliggör för föräldrar att finna en balans mellan arbete och familj.
  En förändrad arbetskultur kräver att arbetsgivarna skapar förutsättningar för föräldrar att vara hemma med sjukt barn, att begränsa övertidsarbetet och sent kvällsarbete. Det kräver också att arbetsgivare skapar möjligheter för föräldrar att byta arbetsuppgifter inom verksamheten och att inte diskriminera föräldrar som väljer att vara föräldralediga.

Brist på barnomsorg – en form av social infrastruktur.

Den sociala infrastrukturen innehåller både en lagstiftning som ger föräldrarna rätt att vara lediga med sina barn och en utvecklad barnomsorg som skapar förutsättningar för båda föräldrarnas att arbeta. Barnomsorg är också en del av den sociala infrastrukturen.
  Bristen på barnomsorgsplatser är stor i Japan. I oktober förra året stod det över 46600 barn i kö för en plats i förskolan. Det låter kanske inte så mycket i ett land med årskullar på drygt en miljon barn, men kön känns i alla fall lång. Bristen på platser är störst i städerna där det byggs alltför få förskolor, bland annat på grund av de höga markpriserna. Utan en social infrastruktur den fungerar arbetsmarknaden sämre.

Brist på jämställdhet – leder till sämre ekonomisk utveckling.

En annan förklaring till den demografiska utvecklingen och japansk krympande ekonomi är bristen på jämställdhet. Nyligen publicerade World Economic Forum (WEF) sin världsranking 2012 med fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män. Japan kom långt bak, på 101:a plats. Studien visade att av de 135 undersökta länderna kom Island på första plats. Därefter kom Finland, Norge och Sverige och Irland.
  Motiveringen var att Japan inte har lyckats skapa samma förutsättningar för kvinnor och män att aktivt delta på arbetsmarknaden. Det innebär att Japan inte kan utnyttja hela sin välutbildade arbetskraft och att hälften av landets investeringar i utbildning går om intet.

WEF ska tillsätta en arbetsgrupp – a task force.

I dagarna har WEF beslutat om att hjälpa Japan genom att tillsätta en arbetsgrupp, a task force, med representanter från statliga verk och näringsliv. Under tre år ska de tillsammans arbeta för att minska jämställdhetsgapet.
  Låt oss hoppas att de lyckas vända utvecklingen. Jämställdhetsgapet mellan kvinnor och män löser definitivt inte Japans demografiska dilemma.

Lästips: Introduction to the revised Child Care and Family Care Leave Law (i PDF-format)