Förra året tvingades fler än 500 mayafamiljer från sina hem i området Polochic i Guatemala. Tre bönder dog och ett flertal skadades under den brutala och våldsamma avhysningen. Bakom tvångsförflyttningen stod sockerföretag Chabil Utzay som ville utöka sin sockerrörsproduktion i området.
  Många markkonflikter i Guatemala är kopplade till just sockerrörsproduktion. Råvaran, som främst används till att framställa agrobränsle som etanol, kräver mycket mark och odlas ofta i stora monokulturer av transnationella företag.

I och med EU:s mål om ökad andel förnyelsebar energi tilltar efterfrågan på agrobränsle. Idag ska EU-parlamentet rösta om ratificering av de nya handelsavtal som EU har förhandlat fram med Latinamerika. Genom handelsavtalen försvinner tullavgifter på en del varor – som till exempel sockerrör.
  Med frihandelsavtalen väntas exporten av etanol från Latinamerika öka ännu mer. Den ökade efterfrågan kan enligt en hållbarhetsstudie gjord på uppdrag av EU-kommissionen minska odling av livsviktiga basgrödor som majs, liksom leda till avskogning. För ursprungsfolk och småbrukare kan avtalen få ödesdigra konsekvenser.

EU-parlamentet kan nu välja att förkasta avtalen i sin helhet eller att ratificera dem. De har med andra ord makten att antingen riskera kränkningar av rätten till mark och mat eller att stå upp för de mänskliga rättigheterna och säga nej till avtalen. Använd den makten rätt.

Sandra Michel,
student i Freds- och konfliktkunskap Malmö högskola
och just nu praktikant på Latinamerikagrupperna i Nicaragua