Lönegapet mellan kvinnor och män anställda i kommunerna var, om man tar hänsyn till faktorer som utbildning, ålder och år i yrket, 2010 i princip lika med noll. (99,6 procent). Räknar man bort rörliga tillägg och bara tittar på grundlön har kvinnorna för första gången kommit i kapp och gått förbi männen. I kommunerna hade kvinnor 2010 100,3 procent av männens grundlön, enligt Medlingsinstitutet.

Men, tittar man på inkomst blir gapet betydligt större. Då har kommunanställda kvinnor 84,3 procent av männens inkomster. I landstingen, är skillnaderna större. Där har kvinnor 65,6 procent av männens inkomster. Tyvärr går det inte att jämföra bakåt i tiden eftersom det är första gången Medlingsinstitutet tittat på inkomster och jämfört det med löner.

När det gäller enbart Kommunal så hade 2010 kvinnliga medlemmar 97,7 procent av de manliga medlemmarnas löner. Den här siffran har Kommunal tagit fram. Förbundet har också jämfört kvinnodominerade yrken i Kommunal med mansdominerade och kommit fram till att de kvinnodominerade yrkena har 93,8 procent av männens löner. De här siffrorna tar inte hänsyn till ålder, utbildning med mera.

Av institutets årsrapport framgår också att 2011 gick reallönerna i Sverige för första gången på 15 år ner, med knappt en halv procent. Under åren 1996 till 2010 steg reallönerna med i genomsnitt 2,6 procent per år.

Medlingsinstitutet tittar också på sådant som antalet medlemmar i fackförbunden och organisationsgrad(hur stor andel som är anslutna till fackförbund).  De siffrorna visar att gapet mellan arbetares organisationsgrad och tjänstemännens organisationsgrad fortsätter öka. 73 procent av tjänstemännen var 2010 fackligt anslutna jämfört med 69 procent av arbetarna. Men andelen organiserade minskar även bland tjänstemännen.

Kvinnors lön/inkomst i procent av männens

Sektor  Inkomst Lön (inkl tillägg) Grundlön (exkl tillägg) Lön (vägd) Grundlön (vägd)
Samtliga  75,6  85,7  85,5  94,1  94,6
Kommuner  84,3  93,9  92,8  99,6  100,3
Landsting  65,6  73,5  75,5  95,2  97,4

Fotnot: Vägd = hänsyn tas till utbildning, erfarenhet mm.