Den nyligen publicerade Jobbhälsobarometern för 2011 som genomförs av Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex och sammanställs av Vårdföretagarna visar att de anställda i privat driven vård och omsorg är mer nöjda än de som arbetar i kommuner och landsting på en rad väsentliga områden som har att göra med förhållanden på arbetet att göra. Anställda i kommuner och landsting är också mer nöjda på nästan samtliga områden jämfört med föregående års undersökning.
Privat anställda anser bland annat i högre grad att de kan påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras och är mer nöjda med den fysiska arbetsmiljön. Anställda i privata verksamheter tycker också i högre grad att deras lön står i rimlig proportion till den utförda insatsen. 40 procent av de anställda anser detta jämfört med 24 respektive 19 procent i kommuner och landsting.

Synen på ledningens förmåga att leda verksamheten skiljer sig också åt. 41 procent av de privat anställda anser att denna är god jämfört med 24 procent för kommuner respektive landsting. Även ledningens förmåga att kommunicera och informera de anställda skiljer sig. Inom landstingen och kommunerna anser 30 respektive 26 procent att ledningen sköter detta på ett tillfredställande sätt jämfört med 45 procent av de privat anställda.

Självklart finns det förbättringsområden både hos de privata och offentliga verksamheterna. Men mest anmärkningsvärt är att privat anställda inte känner sig lika motiverade i sitt arbete som sina kollegor i kommuner och landsting.  Detta trots att de är mer nöjda med löner, ledarskap, arbetsmiljö och så vidare. Dessutom är anställda i kommuner mindre motiverade än anställda i landsting. På frågan om du känner dig motiverad i ditt arbete svarar 64 procent ja hos privata vårdgivare jämfört med 70 procent i kommuner och 79 procent i landsting.

En slutsats av det är att det är statusen och den bild som förmedlas av yrkena i media och samhället som är boven i dramat. I skenet av den negativa uppmärksamhet som riktats mot äldreomsorgen den senaste tiden och framförallt den privat drivna är det nog många anställda som känner sig ifrågasatta i sitt yrkesval. Vi har nu alla ett gemensamt ansvar att bidra till att förmedla en mer nyanserad bild av hur det är att arbeta i såväl privat som offentligt driven omsorg.

Statusen på yrkena måste höjas så att de anställda får sin yrkesstolthet tillbaka. Och då är det bra att det finns flera olika sorters arbetsgivare som kan bidra i utvecklingen för de anställda. Om vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför med brist på arbetskraft inom äldreomsorgen är det viktigt att förmedla det positiva som en mångfald av arbetsgivare för med sig.

Katarina Storm Åsell
Näringspolitisk expert Vårdföretagarna