– Om vi misstänker att ett barn är misshandlat så ringer vi vår chef, biträdande förskolechef. Vi informerar också vårdnadshavaren om att vi har sett blåmärk-en och berättar att vi har anmälningsplikt, säger en barnskötare  på en förskola i Storstockholm.
Enligt socialtjänstlagen är anställda i förskolor och skolor skyldiga att omedelbart anmäla till Socialnämnden om de får kännedom, eller misstänker, att ett barn behöver skydd. Socialstyrelsens informationsskrift Barn som utsätts för fysiska övergrepp, vänder sig till personalen.
– Vi har en pärm med en handlingsplan. Där står vad vi ska göra om vi misstänker att ett barn är utsatt för misshandel, säger barnskötaren.

Varje arbetsplats ska ha en handlingsplan för hur anmälningarna ska hanteras: Hur det ska gå till, av vem och var anmälan görs. Den som är ansvarig för verksamheten bör vara ett stöd när anmälan görs.  Och finns det risk för att den anmälde blir hotfull bör anmälan skrivas under av flera personer. På vissa för-skolor eller skolor är det föreståndaren eller rektorn som skriver under.

Att upptäcka fysiska övergrepp kan vara svårt. Barn som misshandlas har inte alltid synliga skador.
– Vi tittar efter märken på kroppen, grepp- och blåmärken. Om det inte syns några märken, men vi misstänker att barnet blir slaget, då kommer vi att kalla till ett möte med vårdnadshavaren första gången. Men det gäller också att observera och vara lyhörd. Barn kan rita och leka det de varit med om, säger barnskötaren.
Enligt Socialstyrelsens informationsskrift visar förskolebarn som är utsatta för fysiska övergrepp ofta tecken på det. Till exempel beteendeförändringar, dålig hygien, ovårdade kläder, försenad språkutveckling och de kan växa dåligt.  De kan även visa social omognad, något som kan leda till att jämnåriga undviker dem, och barnet söker sig i stället till yngre barn. Barnen kan också söka kärlek hos andra vuxna.

Inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller att barnet ”försvinner” bort i nedstämdhet och dåligt självförtroende är andra exempel. Barnet har ofta svårt att klara av nya situationer vilket leder till oro.
 Staffan Janson, barnläkare och professor vid Örebro och Karl-stads universitet, som har skrivit informationsskriften, berättar att man måste ta hänsyn från fall till fall. Barn som uppvisar de här tecknen behöver inte vara utsatta för misshandel.
– Det här kan misstolkas, det är ett av problemen. Men de här symptomen är vanligare bland de här barnen än hos andra barn.
Symptomen kan synas redan i förskolan, men också senare.  Det kan bero på att ett barn som länge varit utsatt för fysiska övergrepp först visar det i 8-10- årsåldern när de börjat kunna överväga sin situation.

Fotnot: Barnskötaren har valt att vara anonym eftersom frågan om barnmisshandel är känslig.

Mer misshandel anmäls

Anmäld misshandel av barn 0-6 år, inkl grov misshandel:

2001: 923
2010: 2550

Antalet anmälda fall har långt mer än fördubblats och regeringen sk utreda om det beror på ökad anmlningsbenägenhet eller en faktisk ökning av misshandeln. Utredningen ska vara färdig i oktober 2011.

Källa: BRÅ

Barnmisshandel

Barnmisshandel innebär att en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.
Skriften Barn som utsätts för fysiska övergrepp, finns att ladda ned gratis. Sök efter den på www.socialstyrelsen.se.