SVAR: Jag utgår från att du nu söker sjukersättning. Reglerna om sjukersättning ändrades från och med 1 juli 2008 med det uttalade syftet att endast personer med omfattande aktivitetsbegränsningar ska kunna få denna ersättning.
För att få den ska du vara 30-64 år och din förmåga till förvärvsarbete stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. I begreppet förvärvsarbete innefattas också särskilt anpassade arbeten, som lönebidragsanställningar eller liknande. Det innebär att du inte har rätt till ersättning om du bedöms kunna klara ett sådant arbete. Vidare måste alltså arbetsförmågan bedömas som stadigvarande nedsatt. Det innebär att den för all överskådlig framtid är nedsatt motsvarande den del du söker sjuk-ersättning för.
Om läkarna bedömer att medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering kan medföra att du återfår arbetsförmåga är det alltså svårt att få sjukersättning. Du verkar nu vara under rehabilitering, men det framgår inte om syftet med den är att du ska återfå arbetsförmåga, att du inte ska försämras ytterligare eller att den ska hjälpa dig få tillvaron att fungera. Du skriver att du är helt slut efter en timme och aldrig kommer att klara en åtta timmars arbetsdag. Då du verkar klara, om än med stora problem, att arbeta en timme per dag kanske du ska söka partiell sjukersättning i stället för hel, det vill säga halv eller tre fjärdedelars sjukersättning.